• Huvudmeny

Aktuella planer och översiktsplan

Översiktsplan, områdesplaner och detaljplaner styr på kort och lång sikt hur en kommun utvecklas.
Just nu pågår arbete med att ta fram en grönplan och en miljöplan.

Insyn och delaktighet

Planering och byggande regleras av plan- och bygglagen (PBL).

Det kommunala självstyret är viktigt för planering. Processerna att ta fram planer är reglerad och medborgarnas möjlighet till insyn och delaktighet i processerna är stor. Sakägare ska ges tillfälle till samråd och planförslag som berör allmänheten ska ställas ut.
I Nora kommun sker planarbetet tillsammans med Samhällsbyggnads- förvaltningen och Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen anger långsiktigt hur kommunens mark och vatten ska användas och bebyggelsen utvecklas. Av planen ska också framgå hur kommunen tänker ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande för bland annat detaljplaner och bygglov. Nu gällande översiktsplan har tagits fram i samarbete med Samhällsbyggnad Bergslagen och beslutades av Nora kommunfullmäktige i december 2017

Detaljplaner

Med utgångspunkt från översiktsplanen uppdrar kommunen åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram detaljplaner som styr utformningen av enskilda områden och i vissa fall enstaka byggnader. Detaljplaner redovisar vad marken får användas till, hur stor del av ett markområde som får bebyggas, hur höga hus får vara och hur nära gator och vägar de får byggas med mera.

Initiativ till upprättande eller ändring av en plan kan göras av enskild person, företag, kommun, landsting eller stat.
En tid- och arbetsplan upprättas samt beslut om vem som belastas av kostnaderna.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-11-28

BMB

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon:
0587-55 00 40
E-post:
servicecenter@sbbergslagen.se
Webb:
www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sam­hälls­byggnadsförvaltning och nämnd
Kungsgatan 41 (G:a Kirurgen)länk till annan webbplats
711 30 Lindesberg
Telefon: 0587 - 55 00 40
E-post: info@sbbergslagen.se
Webb: www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansvarsområden: Miljö- och byggfrågor, Fysisk planering, Livsmedels­kontroll, Energi- och klimat­rådgivning, Kart- och mätnings­verksamhet.