• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Slam och latrin

Du kan söka dispens för förlängt slamtömningsintervall, befrielse från hämtning av slam och för spridning på jordbruksfastighet. Slam Tömning av slam från enskilda avlopp sker minst en gång per år. Vid behov kan du få extratömning. Det finns möjlighet att få tömning två gånger per år enligt turlista, kontakta oss för mer information. Latrin Vi hämtar inte längre latrinen från din torrklosett. Du måste därför kom­postera latrinen själv. Innan du börjar kompostera latrin från torrklosett, till exempel utedass, måste du ansöka om det hos oss. Att kompostera toalettavfall är fördelaktigt på många sätt. Du får ett utmärkt gödningsmedel till trädgården och avfallet behöver inte transporteras långa sträckor. Anledningen till att latrinen måste komposteras är att sjukdomsfram­kallande mikroorganismer ska dö och att latrinen/slammet ska bli så pass multnat att växterna kan ta upp näringen. ​Slamdispenser Du kan söka dispens för förlängt slamtömningsintervall, befrielse från hämtning av slam och för spridning på jordbruksfastighet. Alla dispenser är personliga och gäller inte om fastigheten till exempel får nya ägare eller om förutsättningarna på fastigheten ändras. Exempelvis om avloppsan­läggningen används under en längre period än vad som uppgetts eller av fler personer. Förlängt intervall i slamtömningen Om du har en godkänd avloppsanläggning kan du få förlängt intervall i slamtömningen. Är anläggningen inte godkänd finns inte den möjlig­heten. Befrielse från slamtömning - obebodd fastighet Vi kan medge uppehåll på ett år i slamhämtningen om fastigheten står oanvänd tillfälligt. Exempelvis vid en längre utlandsresa eller vid försäljning. Om fastigheten inte ska användas under en längre tid söker du istället befrielse från slamtömning. Befrielse lämnas endast om fastighetens avlopp inte används alls, befrielsen gäller i fem år. Om samma förut­sättningar kvarstår efter fem år får du lämna in en ny ansökan till nämnden. Blankett, ansöka om undantag från avfallsföreskrifterna Befrielse från slamtömning - eget omhändertagande Du kan själv ta hand om slammet från din avloppsanläggning på din fastighet om du har rätt teknisk utrustning. Kontakta Miljökontoret om du har frågor. Spridning av slam på jordbruksmark Du som lantbrukare kan få dispens att sprida slam/latrin tillsammans med gödsel från djur på din jordbruksmark. Dispensen söker du hos Miljökontoret. Avgift För handläggningen av undantag från avfallsföreskriferna tar vi ut en avgift motsvarande 1 timmes handläggningstid, enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. Avgift tas ut även om du får avslag på din ansökan. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 Mejla servicecenter@sb-bergslagen.se Text

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: