• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Ändra användning av byggnad

Om du ändrar användningen av en byggnad eller del av byggnad kan du behöva söka bygglov. Ett exempel på ändrat användningssätt är att ändra en bostad till ett kontor. Vid ändrad användning kan krav ställas på hela den del som ges en ändrad användning Att ändrat användningssätt, eller kortare uttryckt ändrad användning, är en form av ändring framgår av plan- och bygglagen, PBL. Ändrad användning är ett vitt begrepp som omfattar en stor mängd olika åtgärder. Det krävs inte några byggnadstekniska åtgärder för att den ändrade användningen ska vara en ändring enligt PBL. För att en ändrad användning ska vara en bygglovspliktig åtgärd så krävs det att ändringen medför att byggnaden tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål. Det finns alltså en stor mängd situationer då en åtgärd kan betraktas som ändring av en byggnad även om åtgärden inte är bygglovspliktig. Ett exempel på ändrad användning som inte kräver bygglov är när en studentbostad ändras till en vanlig bostad. Vilka krav gäller vid ändrad användning Eftersom ändrad användning i sig är en ändring så gäller kraven vid ändring även vid en ändrad användning. Kraven gäller oberoende av om det vid den ändrade användningen vidtas några byggnadstekniska åtgärder eller inte. När man gör en bedömning av hur kraven ska tillgodoses vid ändrad användning ska man, liksom vid alla andra ändringar, ta hänsyn till: Ändringens omfattning. Byggnadens förutsättningar. Varsamhetskravet. Förvanskningsförbudet. Läs mer om kraven vid ändring av byggnad under rubriken Krav vid ändring av byggnad i menyn. Läs mer om tillämpningen av kraven vid ändring av byggnad under rubriken Tillämpning av kraven vid ändring av byggnad i menyn. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Vad är ändrad användning Relaterade e-tjänster Bygglov, rivningslov och bygganmälan

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: