• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Startbesked och slutbesked

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked och det krävs även slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked.  Startbesked En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett startbesked ska byggherren/sökanden kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. För att byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till om åtgärden antas uppfylla kraven ska byggherren lämna in förslag till kontrollplan samt de tekniska handlingar som, utöver ansökningshandlingarna, krävs. I startbeskedet ska byggnadsnämnden: Fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna. Bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna om sådana villkor behövs. Bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning om utstakning behövs. Bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslutet om slutbesked. Ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana upplysningar behövs. Slutbesked Innan du kan ta din byggnation i bruk ska du begära ett slutbesked. Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. Du får ett slutbesked när alla krav från bland annat bygglovet och kontrollplanen är uppfyllda och alla handlingar som krävts har lämnats in. Vid byggåtgärder får byggherren normalt sett inte ta byggnadsverket i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Om kraven för slutbesked inte uppfylls får byggnadsnämnden under vissa förutsättningar ge ett interimistiskt slutbesked i avvaktan på ett slutligt slutbesked. Vid byggåtgärder får byggherren normalt sett inte ta byggnadsverket i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Byggnadsnämnden har dock en möjlighet att i startbeskedet besluta att ett byggnadsverk helt eller delvis får tas i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked. Tas ett byggnadsverk helt eller delvis i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked ska byggnadsnämnden besluta om byggsanktionsavgift. För vilka åtgärder krävs slutbesked Slutbesked krävs för alla åtgärder som omfattas av startbesked, det vill säga för alla åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Läs mer om startbesked Läs mer om slutbesked

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: