• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Tekniskt samråd, arbets­plats­besök & slutsamråd

Under byggprocessen ska ett antal moment genomföras och ett antal beslut fattas. Tekniskt samråd När du fått ditt bygglov blir du och kontrollansvarig kallad till ett tekniskt samråd. Ett tekniskt samråd behövs inte för enklare ärenden som till exempel inglasad uteplats och mindre byggnader. På samrådet diskuteras framför allt de tekniska frågorna och ditt förslag till kontrollplan. Vi går bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras. Arbetsplatsbesök I de flesta fall ska byggnadsnämnden vid minst ett tillfälle under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna utförs. Behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök ska gås igenom på det tekniska samrådet. Slutsamråd I god tid meddelar du byggnadsnämnden att ditt byggprojekt börjar bli klart. Då kallas du och eventuellt flera till ett slutsamråd. Där går ni igenom hur kontrollplanen följts och andra villkor som står i startbeskedet. Slutsamråd behövs inte för enklare ärenden som till exempel carport och inglasad uteplats. Slutsamråd kan krävas vid anmälningsärenden enligt Attefall beroende på komplexitet. Färdigställandeskydd Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden. Ett färdigställandeskydd ska finnas när en näringsidkare för en konsuments räkning utför vissa arbeten som avser ett småhus. Det behövs alltså inte för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus. För småhus ska färdigställandeskydd finnas vid: Nybyggnad. Tillbyggnad, om det finns behov av ett sådant skydd. Atgärd som är anmälningspliktig om det finns behov av ett sådant skydd. Med nybyggnad menas uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Med tillbyggnad menas en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Vid nybyggnad av ett småhus som inte ska användas för permanent bruk får byggnadsnämnden besluta att färdigställandeskydd inte behövs. Det är byggherren som ska se till att ett färdigställandeskydd finns om det krävs ett sådant, men det tecknas ofta av näringsidkaren/entreprenören. Finns det flera entreprenörer krävs färdigställandeskydd för varje avtal. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Läs mer om byggprocessen Läs mer om tekniskt samråd Läs mer om arbetsplatsbesök Läs mer om slutsamråd Läs mer om färdigställandeskydd

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: