• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov är undantagen från lov- och anmälningsplikt enligt plan- och bygglagen (PBL). När krävs bygglov En ekonomibyggnad är en byggnad på en skogs- eller jordbruksfastighet som används i produktionen. Till ekonomibyggnaderna hör bland annat magasinsbyggnader, ladugårdar och garage för maskiner. Bostäder, hobbyverkstäder, bilgarage eller carport och liknande byggnader räknas inte som ekonomibyggnader. Självständiga förädlingsbyggnader som mejerier, slakterier och bagerier är inte undantagna bygglov. Att ta i anspråk och inreda en ekonomibyggnad för väsentligt annat ändamål kräver däremot alltid bygglov. I områden som inte omfattas av detaljplan får ekonomibyggnader uppföras eller byggas till utan bygglov. I områden som omfattas av detaljplan krävs däremot bygglov. Hur ska man bedöma om det är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad För att avgöra om en byggnad är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad måste en helhetsbedömning göras där hänsyn tas till flera olika faktorer. I rättspraxis har domstolarna tagit upp följande omständigheter som kan ge vägledning för bedömningen: Om det finns en jordbruks-, skogsbruksverksamhet eller annan liknande näring. Om byggnaden är till för den verksamheten eller om den hör till ett självständigt företag. Byggnadens utformning och standard. Rivning av ekonomibyggnad Inom detaljplanelagt område krävs normalt rivningslov för att riva en ekonomibyggnad. Kommunen kan dock ha minskat lovplikten genom en bestämmelse i detaljplanen. Utanför detaljplanelagt område kan rivningslov krävas i vissa fall. Det gäller om det i områdesbestämmelser har bestämts att ekonomibyggnader kräver rivningslov. Även om rivningslov inte krävs kan anmälan krävas för rivningsåtgärder. Utanför detaljplanelagt område krävs dock inte anmälan för rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är en ekonomibyggnad. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Läs mer om ekonomibyggnader

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: