• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Friggebod, Attefallshus

Du behöver inte bygglov för en friggebod om den sammanlagda byggnadsarean är under 15 kvadratmeter. Du behöver inte heller bygglov för attefallshus som är mindre än 30 kvadratmeter. Friggebod I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Tänk på att byggnaden ska anpassas till omgivningen. Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Attefallshus Du som har en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även bygga ett så kallat Attefallshus eller Attefallsbyggnad som är en bygglovsbefriad komplementbyggnad som får vara högst 30.0 kvadratmeter. Attefallsåtgärder kan användas antingen som en självständig bostad, även kallad komplementbostadshus, eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage, även kallad komplementbyggnad. Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter.  Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden om du är osäker på vad som gäller i ditt fall. Attefallstillbyggnad Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad men en attefallstillbyggnad är undantagen från krav på bygglov. Inom vissa områden får en attefallstillbyggnad dock inte göras. I de flesta fall krävs det istället en anmälan för att göra en sådan tillbyggnad. En attefallstillbyggnad får ha en bruttoarea på högst 15,0 kvadratmeter. Attefallstillbyggnaden får uppföras i flera plan så länge inte begränsningen om 15,0 kvadratmeter bruttoarea överskrids.  Relaterad information Detta gäller för friggebod Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad Bygglovsbefriad tillbyggnad högst 15 kvadratmeter Taxa för bygglov och strandskyddsdispens 2020 Relaterade e-tjänster Bygglov, rivningslov och bygganmälan Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: