• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Solfångare & solceller

Kommunen vill verka för en omställning till förnyelsebar energi och ser positivt på installation av solfångare och solceller. Solcellspaneler och solfångare Så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser. Enligt plan- och bygglagen krävs normalt bygglov för ändring av en byggnad som innebär att den byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har tagit fram riktlinjer för att underlätta handläggningen av ärenden som rör solfångare och solceller, se nedan för länk. Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller både för alla typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade: De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. De ska följa byggnadens form. De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret. Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området. Ska följa byggnadens form Bygglovsbefriade solfångare och solcellspaneler måste följa byggnadens form. Det innebär att om en solfångare eller en solcellspanel är uppvinklad från taket eller utvinklad från fasaden omfattas den inte av undantaget från krav på bygglov. Detta innebär dock inte att uppvinklade eller utvinklade solenergianläggningar alltid kräver bygglov. Om en uppvinklad eller utvinklad solenergianläggning monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial måste en bedömning göras om åtgärden avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende och därför kräver bygglov. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Läs mer om solfångare och solcellspaneler på boverket Riktlinjer för hantering av bygglov för solfångare och solceller Relaterade e-tjänster Bygglov, rivningslov och bygganmälan

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: