• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Villor och flerfamiljshus

Vill du bygga ett en- och tvåbostadshus eller ett flerbostadshus måste du söka bygglov för det. Nybyggnad Det krävs oftast bygglov för nybyggnad, det vill säga att uppföra en ny byggnad, eller att flytta en befintlig byggnad till en ny plats. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten. En- och tvåbostadshus kallas ofta småhus eller villor. Småhus kan vara antingen fristående eller sammanbyggda. Det finns ingen definition av varken en- och tvåbostadshus eller flerbostadshus i plan- och bygglagstiftningen. Enligt rikstermbanken är ett enbostadshus ett bostadshus med endast en bostadslägenhet och ett tvåbostadshus är ett bostadshus med två bostadslägenheter. Tillbyggnad Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. För en- och tvåbostadshus, ekonomibyggnader och åtgärder för totalförsvaret finns det vissa undantag från lovplikten för tillbyggnader. Kommunen kan i vissa fall besluta om minskad eller utökad bygglovsplikt. Det framgår i så fall av detaljplanen eller områdesbestämmelserna för det aktuella området. Bygglovsbefriade åtgärder till en- och tvåbostadshus Många av de åtgärder som är undantagna från krav på bygglov enligt PBL får endast uppföras eller utföras på eller i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Åtgärder som behöver inte bygglov men måste göra en anmälan Attefallshus Tillbyggnad max 15 kvadratmeter Takkupor Inreda ytterligare en bostad Åtgärder som varken behöver bygglov eller anmälan Skyddad uteplats Bygglovsbefriad altan Skärmtak Friggebod Ändring av en byggnads yttre utseende Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan Bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Vad är ett en- och två bostadshus Krav på bygglovsbefriade åtgärder Taxa för bygglov och strandskyddsdispens 2020 Relaterade e-tjänster Bygglov, rivningslov och bygganmälan

Ingress

Brödtext

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: