• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Solfångare och solceller

Du behöver i vissa fall bygglov om du ska sätta upp en solenergianläggning som till exempel solceller, solpaneler eller solfångare.

Behövs bygglov?

Solfångare och solcellspaneler kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Länk till annan webbplats. Lovplikt gäller om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Lovplikt gäller också om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Tänk på att du behöver ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Solfångare utanpå en fasadbeklädnad

Solfångare eller solceller som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial kräver bygglov om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas.

Integrerade solfångare

Att montera solfångare eller solceller som är tak- eller fasadintegrerade kan också kräva bygglov. Detta eftersom det räknas som byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

Bygglov krävs

I följande fall behöver du ansöka om bygglov:

 • Om det i detaljplanen eller områdesbestämmelser står att bygglov krävs.
 • Om anläggningen ersätter byggnadens tak- eller fasadmaterial.
 • Om anläggningen påverkar byggnadens utseende, t.ex. färg, fasad eller taktäckningsmaterial, eller om byggnadens utseende på andra sätt påverkas väsentligt.
 • Om anläggningen ska monteras på en byggnad eller i ett område som är särskilt värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt.
 • Om anläggningen ligger i eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Anmälan krävs

Även om du inte behöver ansöka om bygglov kan du i vissa fall behöva göra en anmälan. Kravet på anmälan gäller:

 • Om anläggningen påverkar byggnadens bärande konstruktion.
 • Om anläggningen påverkar brandskyddet i byggnaden.

Bygglov krävs inte

Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar.

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller för alla typer av byggnader.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • De ska följa byggnadens form.
 • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Det finns också andra undantag för lovplikten för solceller, i följande fall behöver du inte ansöka om bygglov:

 • Om anläggningen ska monteras på en byggnad som ligger utanför detaljplanerat område och det inte finns områdesbestämmelser där det står att bygglov krävs.
 • Om det är en fristående anläggning på marken och anläggningen inte är så stor att den kan ses som en egen byggnad.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Använd länskartan för Örebro län för att ta reda på om din fastighet ligger inom ett detaljplanerat område.

Länskarta för Örebro län Länk till annan webbplats.

Innan du ansöker

Kommunens riktlinjer

Det finns riktlinjer för att underlätta handläggningen av ärenden som rör solfångare och solceller.

Riktlinjer för hantering av bygglov för solfångare och solceller Länk till annan webbplats.

Energirådgivning

Kontakta energi- och klimatrådgivare om du vill få tips och råd om vad du ska tänka på när du installerar en solenergianläggning.

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Behöver jag kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, om du behöver bygglov eller bygganmälan behöver du också en kontrollplan. Kontrollplanen är ett dokument som beskriver de kontroller som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Du behöver inte en kontrollansvarig för en solenergianläggning.

Vad behöver jag skicka in?

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

Ansökan om bygglov Länk till annan webbplats.

Situationsplan

Fasadritningar

Planritning

Kontrollplan

Vad kostar det?

Att ansöka om bygglov för en solenergianläggning på ett en- eller tvåbostadshus kostar mellan 8160 kr och 14 880 kr.


Kostnader för bygglov

Solenergianläggning

Kronor

Planenligt

8 160 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

10 080 krKostnader för bygglov med tekniskt samråd

Solenergianläggning med tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

12 960 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

14 880 kr

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du ska få ett beslut inom 10 veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 10 veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge?
Kontakta oss för bygglovsfrågorInformationsägare:
Sidan uppdaterad: