• Huvudmeny

Andra informationsmötet om förslag till översiktsplan

Ett informationsmöte om översiktsplanen hölls den 18 januari 2017. Här kan du ta del av frågor, svar och synpunkter från mötet.

Solveig Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande, inledde mötet och lämnade sedan över ordet till Jan-Erik Engström, projektledare för arbetet med översiktsplanen (ÖP) och Isabella Lohse, enhetschef på stadsarkitektkontoret vid Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.

Efter det förra informationsmötet om ÖP i september 2016 har 96 synpunkter kommit in. Många av de synpunkter som kom in gällde cirkeln runt centrala Nora och hur cirkelns placering påverkar resten av kommunen. I det nya förslaget finns det istället en förändrad ellipsformad cirkel vid centrum och dessutom två ellipser vid Vikersviks- och Järnboåsområdena.

Med synpunkterna som grund har referensgruppen arbetat om ÖP till det nuvarande förslaget och kommunstyrelsen har beslutat att förslaget ska ställas ut. Referensgruppen består av politiker från olika partier. Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande och redogöra för vilka eventuella ändringar i planen som synpunkterna lett till. Det är sedan kommunfullmäktige som fattar beslut om översiktsplanen och det beräknas kunna ske i maj 2017.

Synpunkter välkomnas

Förslaget till ÖP är utställt för granskning fram till den 20 mars 2017. Flera olika möjligheter finns för att ta del av förslaget:

 • Planhandlingarna finns på biblioteket i Nora, Storgatan 15 och i Tingshusets reception, Prästgatan 15 i Nora samt på Stadsarkitektkontoret, Kungsgatan 41 i Lindesberg.
 • För den som vill låna hem ett exemplar finns översiktsplanen för utlåning på biblioteket i Nora.
 • Översiktsplanen finns att köpa för 50 kronor på biblioteket i Nora och i Tingshusets reception.
 • Planhandlingarna finns också på Samhällsbyggnad Bergslagens hemsida.

Länk till planhandlingarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt och skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg
eller via e-post: info@sbbergslagen.seKontaktperson:
Angelica Sjölund, fysisk planerare
angelica.sjolund@sbbergslagen.se

Processen för att ta fram ÖP finns beskriven på hemsidan.

Frågor och svar från mötet

 • På kartorna i förslaget till ÖP finns inte vägen mellan Järnboås och Lindesberg med, varför?
  De vägar som pekats ut som viktiga transportsamband är RV 50, LV 243, 244, 764, 767 samt 769.
 • Vad är det för skillnad att bo inom och utanför ett utvecklingsområde?
  ÖP pekar bara ut en inriktning men sen prövas och regleras nya bostads- och verksamhetsområden vid detaljplaneläggning. ÖP är inte juridiskt bindande utan bara vägledande. Nya tomter får tillkomma och bygglov kan man söka för att bygga även utanför utvecklingsområdena.
 • Varför kallas området för utvecklingsområde Viker? Det området är inte Viker.
  Referensgruppen ansåg att det är bättre med detta område än inget alls som det såg ut i det förra förslaget. Med ett sådant område blir det inte lika lätt att minska basservicen som det kan vara om det inte finns med som ett utvecklingsområde, resonerade man i referensgruppen. Viker blir samlingsnamn för området.
 • Örebroregionens planeringsmål pekar mycket på centralisering och landsbygden i små kommuner kommer i kläm. Så ser det inte ut i andra regioner och kommuner i Noras storlek, t.ex. i Arboga. Varför måste vi anpassa oss till regionen och hur mycket måste vi anpassa oss till detta?
  Referensgruppen har beslutat om prioriterade stråk men måste ta hänsyn till vissa intressen och där finns regionens planeringsmål som en del av det som man måste förhålla sig till i arbetet.
 • Finns det några planer på ändring av trafiksituationen på framförallt Brunnsgatan och Bergslagsgatan men även andra vägar?
  Detta behandlas inte i ÖP.
 • Innebörden av natur och landsbygd, hur definieras det? Vad innebär det för framtiden med fiberkabel t.ex.?
  Landsbygd har definierats utifrån topografiska kartor. Skicka gärna in synpunkter skriftligen om ni tycker att definitionerna inte stämmer.
 • Kan man ordna så att de olika kartorna som ingår i ÖP kan läggas på varandra för att kunna se hur riksintressen står i förhållande till utvecklingsområden till exempel?
  Vi tar med oss detta och tittar på om det kan ordnas .
 • Cirklar är exkluderande, varför måste de finnas kvar, varför inte ta bort dem?
  Cirklarna är ett försök att illustrera kommunens ställningstagande gällande prioritering av tillkommande bebyggelse och verksamheter i anslutning till befintlig kärna och service för att kunna nyttja befintlig infrastruktur, vara ett underlag för kollektivtrafik, ytterligare service mm.
 • Hållbarhet är viktigt för djur, natur och växter- varför ska det utvecklas på andra sidan sjön så att åkermark tas bort och bebyggelse, asfalt och ljus smutsar ner miljön. Kan även landsbygdskaraktär finnas inom cirkeln så att det blir hållbart?
  Det är fullt möjligt att förespråka att bebyggelsen ska vara av landsbygdskaraktär.
 • I förslaget tas 6,5% av jordbruksmarken bort, varför?
  En översiktsplan är just översiktlig, alla de områdena som idag illustreras som bostadsändamål kommer inte att bebyggas. Varje område måste studeras närmare vid detaljplaneläggning så att inte värdefull jordbruksmark tas i anspråk för byggnation.
 • Genomfarten genom Nora, har den behandlats i ÖP?
  Ja, Hagbyleden ligger med i förslaget.
 • Har Nora reningsverk kapacitet att ta emot allt idag eller släpper de ut orenat vatten från reningsverket i sjön så som rykten gör gällande?
  Vi har för avsikt att rusta hela reningsverket, det är planerat och budgeterat .
 • Det står i ÖP att någon del av Pershyttan ska göras till stadsbygd, vilken del?
  Hela Pershyttan är stadsbygd i mark- och vattenanvändningskartan.
 • Hur går en förtätning av stadskärnan ihop med att behålla rutnätet och var i stan ska det bebyggas? Områdesbestämmelser för stan finns och detta bör nämnas i ÖP.
  De områdesbestämmelser som finns kommer att ligga kvar eftersom de är juridiskt bindande. I översiktsplanen omnämns inga detaljplaner eller områdesbestämmelser särskilt. När det gäller Pershyttan och Nora stad sammanfaller områdesbestämmelserna med riksintresseområdena för kulturmiljö, det bör därför övervägas om dessa skulle nämnas särskilt.
 • Vad menar man med att bebyggelsen utvecklas? Om det förklaras så kan det kännas bättre och lättare att förstå.
  Bebyggelsen ska anpassas står det i det nya ÖP-förslaget vilket är en mjukare skrivning än i det förra förslaget där det stod att den skulle undvikas. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska lyftas ut från ÖP.
 • Bostäder kan inte tillkomma i sjönära områden om inte ett LIS- (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) tillägg görs till översiktplanen.
  Det som står i ÖP är en tolkning av lagen. I grunden är det en förbudslag. För att bygga inom 100 meter från vattnet krävs särskilda skäl enligt miljöbalken. LIS-områden är ett särskilt skäl för att vidare kunna upphäva strandskyddet/bevilja dispens inom utpekade LIS-områden.
 • Gällande stora opåverkade områden- vem bestämmer vad som får göras och inte göras där?
  Pågående markanvändning hindras inte men exploatering som kan påverka området ska undvikas.
  I ÖP är det ett politiskt ställningstagande för att ha sådana områden som en resurs. Ett argument för detta är att det ses som ett värde för kommunen för att exempelvis få folk att flytta hit.
 • Finns forskning på framgångsrika försök att få folk att cykla och hur ofta cykelvägarna används? Kommer folka att börja cykla mer om man satsar på cykelbanor och tåg? Vilka underlag används inför investeringar i tågtrafik och cykelvägar?
  ÖP kommer inte att ändra folks beteende, men 5 km är ett avstånd som visat sig vara cyklingsbart för de flesta i många undersökningar. Kommunen vill underlätta för invånarna att kunna välja cykel och kollektivtrafik som ett bra alternativ till bilen.
  En gång- och cykelplan behövs för kommunen, det finns ännu inte beslut om när en sådan ska tas fram.
 • Vi som bor i Nyhyttan, kan vi söka bidrag för att hålla vandringsleder öppna, bygga lekpark, elljusspår, cykelväg till Järnboås m.m. när vi är utanför utvecklingsområdet?
  Det är inte prioriterat men ni är välkomna att söka. Vi avsätter pengar till lekplatser i budget och kom gärna med synpunkter på var det ska byggas.
 • Jag tycker att man skulle beakta busshållplatser, hur skulle cirkeln se ut om man skulle ha 10 minuters gångväg till närmsta busshållplats?
  ÖP utgår från resecentrum som nod inte enskilda busshållplatser.
 • Kan inte noden vara en samåkningsplats istället för resecentrum?
  Jo det kan det vara, skicka gärna in synpunkter om detta.

Synpunkter från mötet

 • Riksintressena för friluftsliv är inte fastställda, därför förstår jag inte varför det står att bebyggelse ska undvikas.
 • Varför måste det vara ett argument att kommunal VA ska finnas? Det finns många bra tekniska lösningar på detta så argumentet håller inte.
 • I ÖP används begrepp från urbanisering även för landsbygden. Det blir konstigt att applicera på t.ex. Järnboås.
 •  Naturskyddsföreningens årsbok kan man läsa en studie om Köpenhamns cyklister och hur man fått folk att börja cykla i så stor utsträckning.
 • Ett orört område är inte så orört, vill att det ska vara det men det är det ju inte med skogsbilvägar etc. Det blir missvisande att kalla det orört.
 • Jag tycker att Nora ska satsa på ekobyar med ekologisk odling etc. Om Nora säger att de stöder ekobyar så skulle det bli en ström av unga människor som flyttat hit. Inget i planen stöder att vi ska komma bort från de globala problemen.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2017-05-15