• Huvudmeny

Naturvårdsprogram för Nora 2010-2015

Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-09 att anta naturvårdsprogram för Nora kommun som ett principprogram för Nora kommuns arbete med naturvård.
Varför naturvård?
I miljöbalkens första paragraf slås fast att en hållbar utveckling bygger på insikten att naturen har ett eget skyddsvärde och att människan har ett ansvar att förvalta naturen väl.
Alla politiska partier står bakom skrivelsen (2001/02:173) En samlad naturvårdspolitik. Där ges naturvården en viktig roll, dels genom bevarandet av växt- och djursamhällen och geologiska formationer, dels genom att skapa förutsättningar för friluftsliv och rika naturupplevelser. I skrivelsen betonas att naturvård och friluftsliv hör nära samman.

Flera av de av Riksdagen beslutade nationella miljökvalitetsmålen berör naturvårdsarbetet direkt. Uppfyllandet av miljökvalitetsmålen: levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv är direkt beroende av kommunens engagemang i naturvårdsarbetet.

Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Fem av folkhälsopolitikens elva målområden berör naturvården direkt. Dessa målområden handlar om delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar, barns och ungas uppväxtvillkor, miljöer och produkter samt fysisk aktivitet.

Naturkvaliteterna är en av många faktorer som gör en kommun attraktiv och bör användas som en resurs för kommunens utveckling. Detta gäller såväl vardagsnatur intill hemmet som natur på längre avstånd. Möjligheten till naturvistelse har stor betydelse för människors livskvalitet samt fysiska och psykiska hälsa. Forskning visar att ju närmare man har till ett grönområde, desto mindre stressad känner man sig. Behoven och önskemålen ser olika ut för olika grupper. Barn, unga, äldre samt personer med funktionsnedsättning är grupper som är mer utsatta för hälsorisker. Om barn vistas mycket i grönområden påverkas koncentrationsförmågan positivt, de rör på sig mer och är friskare. Grönområden kan främja socialt deltagande och interaktion mellan människor. Ny forskning visar också att närhet till grönområden utjämnar hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället.
Människor med tillgång till grönområden är betydligt mer fysiskt aktiva än de som lever i områden där den möjligheten saknas.

Vad är ett naturvårdsprogram?
Naturvårdsprogrammet är ett övergripande måldokument för naturvårdsarbetet i kommunen i sin helhet medan åtgärder och principer framförallt berör den kommunägda marken. Programmet syftar till att klarlägga kommunens ansvar för naturvården och att lyfta fram de viktigaste naturvårdsfrågorna. Åtgärder, som bidrar till att uppnå miljömålen för naturvården, fastläggs och även principer för hur alla berörda i kommunal verksamhet ska arbeta för att bidra till att målen uppnås. En målsättning är att få ett gemensamt förhållningssätt kring skötseln av den kommunala tätortsnära naturmarken.
Ett syfte med naturvårdsprogrammet har varit att samla det kunskapsunderlag som finns på ett lättillgängligt sätt. Många naturinventeringar är gjorda av kommunen, länsstyrelsen, skogsstyrelsen och ideella föreningar. Informationen från dessa inventeringar är nu samlade i ett digitalt kartmaterial kopplat till en naturdatabas. Kommunens handläggare kan få information om naturområden som stöd i sin ärendehantering.

Naturvårdsprogrammet och tillhörande naturdatabas ska vara en hjälp för att göra ställningstaganden i markanvändningsfrågor. Programmet kan ge stöd för att  uppmärksamma naturområden med stora naturvärden och områden viktiga för skolor och allmänhet. Det fungerar också som ett underlag för berörda förvaltningars verksamhetsplanering. Det visar kommunens intentioner för allmänheten och för andra myndigheter verksamma inom naturvårdsområdet. Programmet är ett vägledande dokument när ny skogsbruksplan och andra skötselplaner för kommunal mark tas fram. Naturvårdsprogrammet avses ligga till grund för en grönstrukturplan, som mer i detalj ska peka på specifika områden i tätorterna av värde för rekreation, undervisning och biologisk mångfald.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2011-09-22