• Huvudmeny
Flygbild över del av Noras stadskärna

Nora stadskärna

Fördjupad översiktsplan för Nora stadskärna med byggnadsordning och områdesbestämmelser.
Planerna vann laga kraft den 19 juli 2010.
Nora stadskärna har sedan 1912 reglerats genom en stadsplan som sakta krympt samman i takt med att små detaljplaner s.k. "frimärkplaner" tillkommit vid nya exploateringar.
Förutom att stadsplanen är föråldrad har således också helhetsperspektivet gått förlorat.
1984 tillkom därför en Områdesplan som förstärkte kunskapen om stadskärnans bebyggelsehistoria och formulerade en helhetssyn på dess bevarande och utveckling. Planen har på ett mycket förtjänstfullt sätt varit vägledande men inte haft någon juridisk
status.

Utan några egentliga styrmedel har f.d. stadsarkitekten Anders Håberger, enträget och med stor kunskap vårdat och utvecklat stadsmiljön, inte minst genom att influera och entusiasmera fastighetsägare, politiker, myndigheter och allmänhet. Nora har därigenom blivit en förebild för omsorgen om den gamla svenska trästaden som är ett av våra viktigaste bidrag till det europeiska bebyggelsearvet. Detta har inte minst noterats genom engagemanget i Tre trästäder samt 2 stycken Europa Nostra-utmärkelser.
För att säkerställa en fortsatt utveckling i Anders anda togs 2005 initiativ till en revidering av befintliga planer och anvisningar. Valet stod mellan att upphäva alla gamla planer och göra en ny detaljplan för hela stadskärnan, alternativt att införa områdesbestämmelser tillsammans med en byggnadsordning. Slutligen föll valet av många skäl på det sistnämnda.

Arbetet inleddes med en inventering och utvärdering av befintliga planer och dokument.
Det konstaterades då att planerna var föråldrade men att den dokumenterade kunskapen om Noras bebyggelsehistoria var god. Byggnadsordningen har därför i första hand utformats som ett rationellt och tydligt arbetsredskap men ska givetvis också utgöra en översiktlig kunskaps- och inspirationskälla.
Enkelt uttryckt fungerar Områdesbestämmelserna som regleringstrument medan Byggnadsordningen, som är en fördjupning av Översiktsplanen, på ett mer övergripande sätt definierar och beskriver de olika byggnadsepokerna och miljöerna i stadskärnan, samt formulerar förhållningssätt till dessa.

För fördjupning i Noras bebyggelsehistoria och en bredare bild hänvisas till kommunens Översiktsplan 1999, Områdesplanen med sina fördjupningsdelar 1984, Nora stad: kulturhistorisk byggnadsinventering 1979 samt Fotodokumentation av stadskärnans bebyggelse 2003.

Vår förhoppning är att med den nya Byggnadsordningen och de nya Områdesbestämmelserna
skall omsorgen om stadskärnan vara säkerställd för många år framåt.

Per Granlund Stadsarkitekt
Göran OldénArkitekt SAR/MSA

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2010-09-06