• Huvudmeny

Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska bland annat långsiktigt ange hur kommunens mark och vatten ska användas och bebyggelsen utvecklas.

Av planen ska också framgå hur kommunen tänker ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande för bland annat detaljplaner och bygglov.

Det pågår just nu ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Nora kommun i samarbete med Samhällsbyggnad Bergslagen (tidigare BMB). I samband med detta arbete har två informationsmöten om översiktsplanen hållits. Frågor, svar och synpunkter som togs upp på mötena finns sammanställda.

Minnesanteckningar informationsmöte 12 september 2016.

Minnesanteckningar informationsmöte 18 januari 2017

På Samhällsbyggnad Bergslagens webbplats hittar du kommunens gällande översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser och annan information som rör kommunens planarbete.

Länk till Samhällsbyggnadsförvaltningens webbplats om planarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Processen för översiktsplanering

En gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om den gällande översiktsplanen är aktuell jämfört med kraven på vad som ska framgå av översiktsplanen. Om kommunfullmäktige anser att planen inte är aktuell så ska en ny översiktsplan eller en ändring av den tas fram.

En översiktsplan kan ändras dels för en viss del av kommunen, genom en fördjupning, dels för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse, genom ett tillägg. När översiktsplanen görs om sker detta enligt en särskild planprocess.

Först gör man ett förslag till översiktsplan. Därefter sker under en bestämd tidsperiod ett så kallat samråd om planen med bl.a. Länsstyrelsen, andra berörda kommuner, regionala organ och kommuninvånarna. Under samrådet kan alla som vill lämna synpunkter på förslaget göra detta skriftligen.

Efter samrådet sammanställs synpunkterna och eventuella justeringar av planförslaget görs. Planhandlingen med ändringar och kompletteringar, inklusive en miljökonsekvensbeskrivning ska sedan ställas ut i minst två månader. Även under utställningstiden finns det möjlighet att skriftligen lämna synpunkter på förslaget.

Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande och redogöra vilka eventuella ändringar i planen som synpunkterna lett till. Det är sedan kommunfullmäktige som fattar beslut om översiktsplanen.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2017-08-21

BMB

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon:
0587-55 00 40
E-post:
servicecenter@sbbergslagen.se
Webb:
www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sam­hälls­byggnadsförvaltning och nämnd (BMB)
Kungsgatan 41 (G:a Kirurgen)länk till annan webbplats
711 30 Lindesberg
Telefon: 0587 - 55 00 40
E-post: info@sbbergslagen.se (BMB)
Webb: www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansvarsområden: Miljö- och byggfrågor, Fysisk planering, Livsmedels­kontroll, Energi- och klimat­rådgivning, Kart- och mätnings­verksamhet.