• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Detaljplaner och områdes­bestämmelser

En detaljplan är en karta med en tillhörande beskrivning som reglerar hur olika områden i kommunen får användas. Exempelvis om en markbit får användas till bostäder, industri eller parkmark men också hur höga byggnader får vara och var gator får anläggas. Detaljplanen är kommun­ens ställnings­tagande om vad marken får användas till och är juridiskt bindande.

Under pågående planarbeten kan du följa de arbeten som just nu är aktuella i kommunen. Du kan ta del av planhandlingarna och om du är sakägare eller berörd kan du även lämna synpunkter på förslaget.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: