• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Fälla träd på kommunal mark

Jag vill ta ner ett träd på kommunens mark, hur går jag tillväga?

Du mejlar din önskan till kommunens e-post: nora.kommun@nora.se eller lämnar in din ansökan via kommunens reception i kommunhuset.

Ansökan måste också innehålla skriftligt godkännande från alla berörda grannar. Berörd granne kan vara någon som från sin fastighet kan se trädet eller träden eller på annat sätt berörs av eventuell nedtagning.

Parkenheten kommer därefter att göra en utredning om förfrågan kan bifallas. Vid bifall kan det bli nödvändigt att ta ut en kostnad för utfört arbete.

Om du fäller träd på kommunal mark utan Nora kommuns godkännande klassas det som egenmäktigt förfarande och polisanmäls.

Kriterier för bedömning

Det måste finnas goda skäl för att fälla träd. När vi utreder din ansökan tittar vi på följande kriterier.

 • Är trädet farligt för husägaren/allmänheten eller finns det risk för stormskador?
 • Hur påverkas landskapsbilden i området om vi fäller efter önskemål?
 • Trädens/vegetationens betydelse för området som helhet?
 • Trädens/vegetationens betydelse för trygghet?
 • Hur påverkar en fällning undervegetationen? Kommer det uppstå problem på grund av tillväxt av sly?
 • Är trädet skyddsvärt?

Virke, ved och ris på kommunens mark

Ris och virke som Nora kommun har fällt eller låtit fälla, hämtas, körs ut samt säljs eller flisas och säljs, på uppdrag av kommunen.

Det är inte tillåtet att ta ved eller virke från kommunens mark inklusive:

 • nyligen fällda träd
 • stående friska träd
 • sjuka träd
 • träd som fallit själv.

Att ta ved eller virke utan lov är stöld.

Risk för att träd ska falla

Om du misstänker att det finns risk för att träd kan falla ned och skada någon eller något kontaktar du kommunen.

Informationsägare: Kommunstyrelseförvaltningen
Sidan uppdaterad: