Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny
Älvlången

Sjöar och vattendrag

Nora kommun är rik på sjöar och vattendrag, ca 240 st finns spridda över kommunen. De flesta tätorter och byar ligger intill vattendrag då de en gång byggdes upp runt hyttor och smedjor.

Fåsjön, Vikern och Norasjön är de största sjöarna. De stora vattendragen som rinner igenom kommunen är Svartälven, Rastälven och Järleån. Vattendelaren mellan Östersjön och Västerhavet går genom Nora kommun. Nästan allt vatten som rinner genom kommunen rinner mot Östersjön via Arbogaån, men en del rinner till Västerhavet via Svartälven.

De flesta av Noras sjöar är näringsfattiga. Många av dem ligger i mager skogsmark och är därför känsliga för försurning, en del är redan  försurade. I dag kalkas de flesta av kommunens mindre sjöar. Kalkning utförs dels för att motverka utslagningen av fisk-, kräft- och musselbestånden, men också för att sänka kvicksilverhalten i fisken. På länsstyrelsens hemsida kan man hitta faktablad för en del av kommunens sjöar och vattendrag. Även hos VattenInformations System för Sverige finns uppgifter om sjöar och vattendrag.

Båtplats finns att hyra i Norasjön

Kontakta kommunens reception
Tele: 0587-81 000
E-post: vaxel@nora.se

Nora-Gyttorps fiskeklubb har hand om skötseln av båt­platser och bryggor
Kontakta 
Nora-Gyttorps fiskeklubbs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vid händelse av fel och reparationer 
Tele: 070-6625770

Fiskekort

Totalt finns ett 70-tal fiskevatten i kommunen. De flesta sjöar ingår i Nora kommunfiskekort. Barn upp till 15 år fiskar gratis.

Information om sjöar och var du kan köpa fiskekort finns på visitnora.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öring och flodpärlmussla 

Öringen är en specialist på rinnande vatten, öringen förekommer allmänt i  vattendrag runt Nora. Öring lever antingen hela sitt liv i ett vattendrag  (strömstationär), eller vandrar mellan sjöar och vattendrag (insjööring).

Den är trogen sin hemort och leker alltid i strömmande vatten, det gör att det naturligt har utvecklats genetiskt unika bestånd av öring på olika håll i landet.Öringen har drabbats hårt av historiska och nutida regleringar av vattendrag. Insjööringen, som är mer storvuxen än den strömlevande, har sannolikt varit allmänt förekommande i kommunen, men tyvärr drabbats hårdast av vandringshinder och exploatering av strömområden. I naturreservatet Järleån skyddas det till stora delar opåverkade vattendraget med långa outbyggda forsar och en öringstam av nationellt bevarandevärde (Järleåöringen).
I kommunen finns några av södra och mellersta Sveriges finaste bestånd av flodpärlmussla. Flodpärlmusslan blir mycket gammal och har stora krav på sin livsmiljö. Den är beroende av öring eftersom den lever på öringens gälar då den utvecklas från larv till färdig mussla. Flodpärlmusslan är en av våra mest hotade arter.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-04-07

Vasslabäcken om våren