• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Detaljplan för Nora 1:1 (Soltunet, Bussangöring)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bussangöring och cirkulationsplats.

Planområdet är beläget i Nora i stadsdelen soltunet. Området avgränsas av bostadsfastigheter samt en industrifastighet som omger korsningen som nu planläggs. Korsningen i fråga är den där Kolmätaregatan och Esstorpsvägen möts.

Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Nora kommun.

Vad händer i processen?

Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter.

Samråd pågick mellan 7 juli 2021 – 31 augusti 2021

Handlingar tillhörande detaljplanen

Handlingarna finns endast att ta del av här på grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Du kan däremot be om att få dem skickade till dig fysiskt.

Synpunkter på förslaget

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt och innehålla namn och adress.
  • Uteblivet svar under remisstiden tolkas som att inga synpunkter finns.
  • I meddelandet behöver diarienummer "S-2021-221" framgå.

Du kan lämna synpunkter på förslaget till detaljplan på tre sätt,

Synpunkterna måste ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast den 31 augusti 2021.

För ytterligare upplysningar

Frida Nilsson
Planarkitekt
Telefon 0581-81033
frida.nilsson@sb-bergslagen.se

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2021-10-26