• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Detaljplan för Bryggeriet 3 m.fl.

Detaljplanen syftar till en fortsatt omvandling av ett kulturhistoriskt industriområde i Nora till ett omvandlingsområde huvudsak bestående av bostäder. Detaljplanen möjliggör för bostäder och verksamheter utan negativ omgivningspåverkan där även kulturhistoriskt värdefulla byggnader skyddas. Detaljplanen syftar även till nya stråk igenom området genom att förbättra möjligheter till gångvägar samt en strandpromenad för allmänt ändamål. Planen möjliggör även för en ny sträckning av bro över Hagbyån.

Planens omfattning och innehåll framgår av planhandlingar.

Vad händer i processen?

Samråd pågick 2 oktober - 30 oktober 2019.

Granskning pågick mellan 27 februari - 19 mars 2020.

Detaljplanen är inför antagande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har överlämnat detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-19 att tillstyrka samt överlämna detaljplanen för vidare beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Nora kommun.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt de skriftliga synpunkterna från granskningen i ett granskningsutlåtande. I granskningsutlåtandet har inkomna synpunkter från granskningen redovisats och kommenterats med kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Kjell Jansson, planarkitekt
0581-817 47
kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2020-06-03