• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Detaljplan för del av Stensnäs 1:1

Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Stensnäs i Nora tätort och att på platsen möjliggöra för nya bostäder. Syftet är även att möjliggöra för förskoleverksamhet samt möta upp behov på utökad service i området.

Du kan läsa planens omfattning och innehåll i planhandlingarna längre ner.

Planområdet ligger i Stensnäsområdet i de norra delarna av Nora tätort.

Vad händer i processen?

Samråd pågick mellan 27 november 2020 - 8 januari 2021.

Planhandlingarna har reviderats efter samrådet och är nu utställt för granskning. Granskning pågår mellan 10 – 31 mars 2022.

Granskningen syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Fastighetsförteckningen kan pga GDPR inte presenteras publikt. Den finns att begära ut på stadsbyggnadskontoret.

Handlingarna finns även att ta del av på biblioteket i Nora, Storgatan 15, och på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Prästgatan 6 i Lindesberg.

Hur lämnar jag synpunkter på förslaget?

Du skickar synpunkterna till info@sb-bergslagen.se, eller till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen,
711 80 Lindesberg.

  • Synpunkter ska du lämna skriftligt och de ska innehålla ditt namn och adress.
  • I synpunkterna ska du även skriva "Dnr S-2020-894".
  • Eventuella synpunkter måste ha inkommit till Stadsbyggnadskontoret senast den 31 mars 2021.

Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2022-03-15

Kontakt & upplysningar