• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Trafik- och cykelplaner för beslut

Trafikplan för Nora tätort och cykelplan för Nora kommun kompletterar översiktsplanen för Nora kommun och anger inriktningen för fortsatt utveckling av kommunen.

Vägledande men inte bindande

Förslagen till trafikplan och cykelplan har, tillsammans med parkeringsutredningen, varit på remiss och utvecklats därefter. Förslagen är nu redo för beslut i kommunfullmäktige. Besluten är vägledande men inte bindande för framtida beslut kring utvecklingen av infrastruktur kopplat till trafik.

Nora kommun växer och nya detaljplaner tas fram och det är därför viktigt att strategiska planer antas för att inte begränsa eller förhindra kommande detaljplaneprocesser.

Trafikplan Nora tätort

För Nora kommun är det viktigt att säkerställa ett snabbt, effektivt och hållbart resande för att kunna utveckla hela kommunen och ge attraktivitet i boendet. Planen lyfter bland annat fram ett förslag till hur genomfartstrafiken i nord-sydlig riktning ska hanteras i framtiden.
Länk till förslag till trafikplanöppnas i nytt fönster

Cykelplan för Nora kommun

I ett lokalt perspektiv är det viktigt att inom tätorterna utveckla de hållbara transportslagen gång-, cykel och kollektivtrafik för att kunna tillgodose en bra tillgänglighet i trafiksystemet. En separat cykelutredning presenterar förslag till förbättringar för den som går och cyklar i Nora.
Länk till förslag till cykelplanöppnas i nytt fönster

Parkeringsutredning Nora tätort

Stor hänsyn måste tas till Noras unika stadsbyggnad som inte bör belastas med för mycket personbilstrafik samtidigt som kraven på tillgänglighet måste beaktas. En särskild parkeringsutredning kompletterar därför problematiken gällande parkering i centrala delar av Nora.
Länk till parkeringsutredning

Länk till Översiktsplanenöppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-12-03