• Huvudmeny

Brukarenkät, Vuxenenheten 2015

Resultat av 2015 års brukarundersökning vid Vuxenheten i Nora kommun. Undersökningen genomfördes under november månad 2015.

Vuxenheten i Nora kommun genomförde i november 2015 en enkätundersökning. Enkäten bestod av sex frågor + en tilläggsfråga om kön. Samtliga som besökte socialkontoret fick möjlighet att svara. Enkäterna utdelades separat för missbruksteamet och försörjningsstödsteamet beroende på vad besöket avsåg. 99 personer fick möjlighet att svara på enkäten. Av dessa svarade totalt 66 personer (74.46 %).

Resultat för försörjningsstödsteamet visar ett genomgående positivt betyg. Brukarna var mest nöjda med hur handläggaren förmedlar information relaterat till ekonomiskt bistånd och förståelsen som socialsekreteraren visar för brukarens situation. 9 av 10 svarande var ganska eller mycket nöjda avseende dessa områden. Brukarna var mest missnöjda hur socialsekreteraren frågade efter brukarens synpunkter på hur situationen för brukaren skulle kunna förändras (2 av 10 var missnöjda).

Resultatet i jämförelse mellan åren 2014-2015 visar att försörjningsstödsteamet förbättrat sitt resultat på samtliga områden. I jämförelsen med övriga deltagande kommuner ligger Nora kommun över medel i procentuell andel positiva omdömen på 4 av 5 frågor och under medel på en fråga.

Resultatet för missbruksteamet har ej publicerats då det var för få personer som svarade för att någon analys skall kunna göras (5 av 6 svarade).

Läs hela resultatet för 2015 (PDF)öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Välfärd, Individ & familjeomsorgen.
Sidan uppdaterad: 2016-04-12

Här finns hela resultatet av Brukarenkäter