• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Arkiv och informationshantering

Kommunarkivet slutarkiverar Nora kommuns handlingar. Vill du ta del av äldre kommunala handlingar eller forska så vänder du dig hit.

Kommunarkivet vårdar Noras historia

Kommunens arkiv finns för att värna om vårt gemensamma kulturarv och för att du ska kunna ta del av kommunala beslut och andra allmänna handlingar. Våra huvuduppgifter är att se till att arkiven hanteras på bästa sätt och att bevara, vårda och tillhandahålla arkivmaterialet som vi förvarar hos oss.

Hitta till arkivet

Nora kommuns historia

Nora har sina anor från tidig medeltid och hade sockennamnet Noraskoga. Noraskoga bergslag omfattade Hjulsjö, Järnboås, Viker, Nora och också området kring Grythyttan och Hällefors. Med utvecklingen av bergsbruk med gruvdrift och järnframställning började Nora växa och i början av 1600-talet hade ett större handelscentrum vuxit fram vid Norasjön.

Nora stad grundades 1643 och är idag en av Sveriges bäst bevarade trästäder med byggnader huvudsakligen från 1700- och 1800-talen.

I och med kommunreformen 1862 upphörde socknarna men användes som utgångspunkt för den nya kommunindelningen. De nya kommunerna blev Hjulsjö, Järnboås, Viker, Nora landskommun och Nora stad. Med undantag av Hjulsjö ingår dessa idag i Nora kommun och den efterlämnade administrationen från 1860-talet och framåt finns bevarad i kommunarkivet.

För Nora stads del saknas så gott som alla handlingar före år 1731 då arkivet och större delen av staden ödelades av en brand. För tiden före branden har man viss ersättning i domboksrenovationer i Riksarkivet. De delar av Nora kommuns arkiv som är äldre än 1800-talets mitt, har levererats till landsarkivet i Uppsala.

Arkivbildare

År 1952 gjordes en sammanslagning av kommunerna Viker, Järnboås och Nora landskommun till Noraskogs kommun vilken varade fram till 1964, efter det inlemmades den i Nora stad. Följande arkivbildare finns i Nora kommunarkiv från kommunreformen 1862 och fram till idag.

Vikers kommun 1863-1951 Öppnas i nytt fönster.
Järnboås kommun 1863-1951 Öppnas i nytt fönster.
Nora landskommun 1863-1951 Öppnas i nytt fönster.
Noraskogs kommun 1952-1964 Öppnas i nytt fönster.
Nora stad 1863-1970 Öppnas i nytt fönster.
Nora kommun 1971- Öppnas i nytt fönster.

Kommunala arkiv

Här finns de upphörda kommunernas arkiv och nuvarande Nora kommun vilken började sin verksamhet 1971 efter en omfattande kommunsammanslagning. I de kommunala arkiven hittar du handlingar som rör kommunens olika verksamheter så som skolor, socialtjänst, vatten och avlopp, planfrågor och så vidare.

Arkivet utökas ständigt med handlingar från kommunens olika verksamheter. Kom gärna ner till arkivet och titta närmare i arkivförteckningarna för att se vad respektive verksamhet har för handlingar 

Efterlysning

Äldre kommunala arkiv innehåller mycket intressanta uppgifter och är s.k. "allmänna handlingar" som alla i samhället har rätt att ta del av. Det här regleras i Arkivlagen och i Offentlighets- och sekretesslagen.

Det är viktigt ur säkerhetssynpunkt att allmänna handlingar förvaras på ett betryggande sätt och skyddas mot stöld, skada, förstörelse och obehörig åtkomst. Det är också praktiskt för den som söker information att handlingarna förvaras på ett och samma ställe så att fler kan få nytta och glädje av det skrivna kulturarvet.

Kommunarkivet är det centrala arkivet för alla kommunala handlingar. Om det finns några äldre kommunala arkivhandlingar i original (t.ex. från fattigvårdstyrelsen, barnavårdsnämnden, kommunalnämnden, folkskolan, hälsovårdsnämnden) hos dig eller hos någon du känner, är vi tacksamma om du hör av dig till kommunarkivet!

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: