• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Arkiv och informationshantering

Kommunarkivet slutarkiverar Nora kommuns handlingar. Vill du ta del av äldre kommunala handlingar eller forska så vänder du dig hit.

Kommunarkivet vårdar Noras historia

Kommunens arkiv finns för att värna om vårt gemensamma kulturarv och för att du ska kunna ta del av kommunala beslut och andra allmänna handlingar. Våra huvuduppgifter är att se till att arkiven hanteras på bästa sätt och att bevara, vårda och tillhandahålla arkivmaterialet som vi förvarar hos oss.

Beställ handlingar - Så får du del av allmänna handlingar

Beställ handlingar - Så får du del av allmänna handlingar

Allmänna handlingar är tillgängliga till alla. För att ta del av arkivhandlingar, kontakta arkivet eller boka tid för besök. Du kan också göra en beställning av handlingar i förväg via beställningsformulär eller telefonkontakt för att få en kopia skickat till dig.

Sekretess och känsliga uppgifter

En del av uppgifter i kommunala handlingar kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, högst under 70 år. I så fall måste handlingar sekretessprövas innan de kan lämnas ut. Handlingar kan också innehålla känsliga personuppgifter. 

Om du vill ta del av handlingar som omfattas av sekretess eller innehåller känsliga personuppgifter, vänligen kontakta arkivet.

Fastighetshandlingar och kartor

Kartor och fastighetshandlingar måste alltid beställas i förväg. Handlingar rörande blant annat miljö- och byggfrågor från och med år 2004 finns hos Samhällsbyggnad Bergslagen.

Betygskopior
Länk till annan webbplats.
Fastighetshandlingar och kartor
Länk till annan webbplats.
Övriga allmänna handlingar Länk till annan webbplats.

När du beställer handlingar samlar vi in dina kontaktuppgifter. Vi behandlar dem enbart i syfte att kunna skicka de handlingar du begär. Begäran om handlingar från kommunarkivet gallras vid inaktualitet. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall även födelsedata.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1C, för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet samt 6.1E att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Du har rätt att vara anonym när du begär ut handlingar. Vill du vara anonym ska du ringa eller besöka arkivet.

Om du vill läsa mer om hur kommunen behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Boka tid

Vi tar endast emot bokade besök och ett begränsat antal personer. Boka ert besök och ange vilken handling ni söker, dels för att säkra plats i forskarsalen och dels för att vi vill tillhandahålla så god service som möjligt.

Vi tar emot bokade besök på tisdagar och torsdagar klockan. 10.00-15.00, med lunchstängt klockan. 12.00-13.00.

 

Undantag och begränsningar gällande öppettiderna kan förekomma.

Boka ditt besök via mejl: kommunarkivet@nora.se

Arkiv och lokalhistoria

Nora kommuns historia

Nora har sina anor från tidig medeltid och hade sockennamnet Noraskoga. Noraskoga bergslag omfattade Hjulsjö, Järnboås, Viker, Nora och också området kring Grythyttan och Hällefors. Med utvecklingen av bergsbruk med gruvdrift och järnframställning började Nora växa och i början av 1600-talet hade ett större handelscentrum vuxit fram vid Norasjön.

Nora stad grundades 1643 och är idag en av Sveriges bäst bevarade trästäder med byggnader huvudsakligen från 1700- och 1800-talen.

I och med kommunreformen 1862 upphörde socknarna men användes som utgångspunkt för den nya kommunindelningen. De nya kommunerna blev Hjulsjö, Järnboås, Viker, Nora landskommun och Nora stad. Med undantag av Hjulsjö ingår dessa idag i Nora kommun och den efterlämnade administrationen från 1860-talet och framåt finns bevarad i kommunarkivet.

För Nora stads del saknas så gott som alla handlingar före år 1731 då arkivet och större delen av staden ödelades av en brand. För tiden före branden har man viss ersättning i domboksrenovationer i Riksarkivet. De delar av Nora kommuns arkiv som är äldre än 1800-talets mitt, har levererats till landsarkivet i Uppsala.

Arkivbildare

År 1952 gjordes en sammanslagning av kommunerna Viker, Järnboås och Nora landskommun till Noraskogs kommun vilken varade fram till 1964, efter det inlemmades den i Nora stad. Följande arkivbildare finns i Nora kommunarkiv från kommunreformen 1862 och fram till idag.

Vikers kommun 1863-1951 Öppnas i nytt fönster.
Järnboås kommun 1863-1951 Öppnas i nytt fönster.
Nora landskommun 1863-1951 Öppnas i nytt fönster.
Noraskogs kommun 1952-1964 Öppnas i nytt fönster.
Nora stad 1863-1970 Öppnas i nytt fönster.
Nora kommun 1971- Öppnas i nytt fönster.

Kommunala arkiv

Här finns de upphörda kommunernas arkiv och nuvarande Nora kommun vilken började sin verksamhet 1971 efter en omfattande kommunsammanslagning. I de kommunala arkiven hittar du handlingar som rör kommunens olika verksamheter så som skolor, socialtjänst, vatten och avlopp, planfrågor och så vidare.

Arkivet utökas ständigt med handlingar från kommunens olika verksamheter. Kom gärna ner till arkivet och titta närmare i arkivförteckningarna för att se vad respektive verksamhet har för handlingar 

Efterlysning

Äldre kommunala arkiv innehåller mycket intressanta uppgifter och är såkallade "allmänna handlingar" som alla i samhället har rätt att ta del av. Det här regleras i Arkivlagen och i Offentlighets- och sekretesslagen.

Det är viktigt ur säkerhetssynpunkt att allmänna handlingar förvaras på ett betryggande sätt och skyddas mot stöld, skada, förstörelse och obehörig åtkomst. Det är också praktiskt för den som söker information att handlingarna förvaras på ett och samma ställe så att fler kan få nytta och glädje av det skrivna kulturarvet.

Kommunarkivet är det centrala arkivet för alla kommunala handlingar. Om det finns några äldre kommunala arkivhandlingar i original (till exempel från fattigvårdstyrelsen, barnavårdsnämnden, kommunalnämnden, folkskolan, hälsovårdsnämnden) hos dig eller hos någon du känner, är vi tacksamma om du hör av dig till kommunarkivet.

Enskilda arkiv

Förutom de kommunala arkivbildarna finns även många föreningars och privatpersoners arkiv i samlingarna

Med enskilda arkiv menas arkiv från verksamheter som inte är allmänna, dvs föreningar, företag och privatpersoners arkiv och samlingar.

Hos kommunarkivet finns arkiv från bolag och stiftelser samt föreningar och enskilda:
Bolag och stiftelser Länk till annan webbplats.
Föreningar och enskilda Länk till annan webbplats.
För dessa finns inte något lagkrav att arkivera sina handlingar utan det är helt frivilligt att lämna ifrån sig sina arkiv till förvaring hos kommunen. Det är på grund av detta inte säkert att vi har en förening eller företagsarkiv hos oss trots att de har haft sin verksamhet i Nora.

Vi förvarar handlingarna i brandsäkra lokaler och tillgängliggör dessa för forskare och andra intresserade.

 

Stiftelsen Noraskogs Arkiv

Johan Johanssons samlade arkiv är ett av guldkornen i Nora kommuns arkiv. Johan Johansson (1 november 1840 - 2 februari 1905) var bergsmansson från Ringshyttan. Han var riksdagsman och riksgäldsfullmäktige men framför allt hembygdsforskare. Det är i egenskap av det senare som gjort att vi har denna arkivskatt i Nora idag.

Noraskogs Arkiv innehåller bland annat Johan Johanssons efterlämnade bibliotek, köpebrev och bouppteckningar från gårdar i bergslagen, manuskript till utgivna böcker och avskrifter från riksarkivet. Det finns även opublicerade brev och tillfällighetsverser.

Arkiv med Norasamlingar

Noras utveckling och historia finns i ett flertal arkiv på platser utanför kommunen. Här nedan följer länkar till de som innehar de största samlingarna.

Landsarkivet i Uppsala

  • Nora rådhusrätt och magistrats arkiv består främst av domböcker och protokoll mellan 1725-1830, inkommande- och utgående handlingar mellan 1639-1799 samt bouppteckningar för åren 1733-1830 men också en hel del annat material.
  • Wedbergska samlingen är ett omfattande personarkiv som främst består av Brukspatron på Hagby gård Anders Wedberg (1795-1864) efterlämnade handlingar.

Arkivcentrum i Örebro län

Arkivcentrum i Örebro län är ett förenings- och företagsarkiv som förvarar drygt 3000 föreningar och 500 företags arkiv från hela Örebro län. Många arkiv med noraanknytning återfinns här.

 

Bildarkiv

Kommunarkivet förvarar två större bildarkiv och en del mindre samlingar främst tillhörande enskilda arkiv

Fotograf KGF Norberg (1862-1926) Hembygdsföreningen Noraskogs arkiv är deponerat i kommunarkivets lokaler. Bland dessa samlingar finns fotograf KGF Norbergs fotoarkiv med omkring. 20 000 glasplåtar från åren kring sekelskiftet 1800-1900. Norberg hade sin ateljé på Rådstugugatan 24 i Nora mellan åren 1904-1926. Arkivet består mestadels av personfotografier men det finns även en hel del foton på byggnader samt andra foton som visar Nora med omnejd.

Fotograf Curt Götlin (1900-1993) Hovfotograf Curt Götlin var verksam i Nora från år 1966 då han flyttade in från Örebro. Hans ateljé låg på Storgatan där han också bodde. Negativ av porträttbilder från 1966-1990 finns i kommunarkivet och en del övrigt material som är bevarat från hans tid i Nora. De delar av Götlins arkiv från tiden före 1966 finns bevarat på Stadsarkivet i Örebro.

Informationsägare: Kommunstyrelseförvaltningen
Sidan uppdaterad: