• Huvudmeny

Diarium, arkiv och sekretess

Diarium är ett register över handlingar

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka ärenden och handlingar en kommun tar emot eller upprättar. Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Med allmän handling menas en handling som finns hos myndigheten, som kommit in till myndigheten eller upprättats där. Allmänna handlingar är i princip offentliga men kan vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. En allmän handling kan således antingen vara offentlig eller hemlig.

Om du önskar ta del av en allmän offentlig handling vänder du dig till kommunstyrelsens registratorer, telefonnummer 0587-810 00.

Sekretess 

 Frågor om sekretess regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess betyder förbud att röja uppgifter och är en inskränkning i offentlighetsprincipen.

Offentlighets- och sekretesslagen gäller för myndigheter. Sekretess gäller gentemot enskilda och andra myndigheter men också mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet. Offentlighets- och sekretesslagen kan inte förändras genom lokala regleringar.

För anställda och förtroendevalda inom den kommunala verksamheten gäller reglerna i offentlighets- och sekretesslagen.
Tystnadsplikten gäller förbud mot att obehörigen lämna ut uppgifter om enskilds personliga förhållanden. I vissa lägen föreligger ett behörigt utlämnande av uppgifter t. ex. när det finns ett lagstöd för att lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Ett viktigt exempel är skyldigheten att anmäla missförhållanden som kan innebära att sociala myndigheter behöver ingripa till ett barns skydd (Socialtjänstlagen 14 kap 1 §).

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-07-02