• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Lokalt brottsförebyggande arbete

Det lokala trygghets- och brottsförebyggande arbetet i Nora kommun samordnas av NoraBRÅ.

Arbetet utgår dels från en Samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polismyndigheten, i det här fallet lokalpolisområde Lindesberg (där ingår kommunerna Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg) och dels från en lokalt framtagen plan för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Överenskommelsen kan omfatta både strategisk och praktisk samverkan, där syftet är minska brottsligheten och att öka tryggheten i kommunen.

Den lokala planen ska bygga på aktuell och relevant statistik samt de problembilder som tas fram av polis och kommun i samverkan. Planen ska stå för kunskapshöjande insatser till de kommunala verksamheterna samt politiken om hur ett lokalt brottsförebyggande arbete ska bedrivas.

NoraBRÅ är en samverkansgrupp som träffas 4 ggr/år. I gruppen ingår ordförande i kommunstyrelsen (tillika ordförande i rådet), ordinarie ledamöter i kommunens ledningsutskott, kommundirektör, bildningschef, socialchef, chef tillväxt och utveckling, säkerhetssamordnare, chef lokalpolisområde, kommunpolis, chef folkhälsoteamet (tillika sekreterare i rådet), VD Norabostäder. NoraBRÅ återrapporterar årligen till kommunstyrelsen om den verksamhet som bedrivits.

Det lokala trygghets- och brottsförebyggande arbetet sker i nära samverkan med och är en viktig pusselbit i kommunens folkhälsoarbete.

Kontakt:

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: