• Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och är kommunens "regering". Den har överblick, leder och samordnar kommunens verksamhet. Styrelsen representerar kommunen i olika sammanhang.

Kommunstyrelsen, som är en nämnd, har 15 ledamöter valda av kommunfullmäktige. Den förbereder nästan alla ärenden åt fullmäktige samt har en ledande och samordnande roll gentemot övriga styrelser och nämnder i kommunen.

Solweig Oscarsson
Kommunstyrelsens ordförande:

Solweig Oscarsson (S)

Telefon: 0587-810 34
Mobil: 070-374 33 11
E-post:
solweig.oscarsson@nora.se

Margareta Eriksson
Kommunstyrelsens vice ordförande:

Margaretha Eriksson (S)
Telefon: 0587-811 40
Mobil: 070-562 29 00
E-post:
Margareta.Eriksson@nora.se

Kommunstyrelsen är, av tradition inom svensk kommunalpolitik, liksom de andra nämnderna proportionerligt sammansatt av representanter från partierna, och mandatfördelningen motsvarar den i fullmäktige. Uppgifterna för kommunstyrelsen är att:

  • leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
  • uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • från nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden som behövs
  • sköta kommunens ekonomiska förvaltning
  • ha uppsikt över nämnderna och de företag som kommunen har inrättat
  • göra de framställningar som behövs hos fullmäktige, nämnder och andra myndigheter
  • bereda eller yttra sig i nästan alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige
  • verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens sammanträdestider för år 2017 är 1 mars, 29 mars, 26 april, 30 maj, 13 september, 25 oktober och 29 november. Mötena hålls på Biblioteket och börjar kl 8.30 om inget annat meddelas

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2016-12-09