• Huvudmeny

Kommunrevisionen

Kommunrevisiornens uppgift är att granska den kommunala verksamheten som bedrivs i styrelser och nämnder.

I Nora kommun har vi sex förtroendevalda revisorer. Kommunrevisorerna väljs av kommunfullmäktige. Uppdrag är att bedöma om verksamheterna sköts ändamålsenligt och den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna granskar även de kommunala bolagen.
Revisonens rapporter finns att läsa på kommunens webbplats.

De förtroendevalda revisorerna biträds av yrkesrevisorer från KPMG AB.

Kommunrevisonens uppdrag


Att vara kommunal revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet granska den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen och nämnderna.

I revisorernas uppdrag och ansvar ingår att bedöma om:

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt
  • den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig

Revisorerna har fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag till styrelse och nämnder som utgångspunkt i revisionsprocessen.
Årligen granskas all verksamhet i kommunen i den omfattning som följer av lag och god revisionssed. Resultaten av revisorernas granskningar redovisas för den nämnd eller styrelse som berörs av rapporten. De genomförda granskningsinsatserna under året ger tillsammans ett underlag för revisorerna att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelse och nämnder.

I egenskap av lekmannarevisorer granskas även verksamheten i kommunala bolag.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2015-08-19