• Huvudmeny

Valberedningen

Valberedningen bereder valärenden inför kommunfulmäktige.

På första sammanträdet med det nyvalda fullmäktige väljs en valberedning för den löpande mandatperioden.Valberedningen ska bestå av fullmäktiges presidium, dvs ordförande och vice ordförande.

Bland ledamöterna i presidiet väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts till ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning och fyllnadsval av revisorer.

Fullmäktige kan besluta att förrätta val utan föregående beredning.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2017-06-26