Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Ekonomi och budget

Här presenteras skattesatser för kommun, landsting/region samt kyrkan. Dessutom finns här delårsrapporter, årsrapporter och budget för kommunens verksamheter samt för dess bolag, Norabostäder och Norafastigheter

Kommunalskatt

Kommunfullmäktige fastställer den allmänna kommunalskatten i november varje år. Kommunalskatten i Nora kommun år 2019 är 22,25 kronor. Övriga skatter och avgifter för dig som bor i Nora kommun finner du via Skatteverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årsredovisningar och delårsrapporter 

Under året görs löpande ekonomiska uppföljningar av kommunens ekonomi och verksamhet. Dessa sammanställs i en delårsrapport per den 30 juni och en årsredovisning totalt för kommunen. Av dessa ekonomiska rapporter framgår det ekonomiska resultatet för perioden men också en mängd olika verksamhetsmått.

Årsredovisning 2018öppnas i nytt fönster
Delårsbokslut 2018-06-30

Årsredovisning 2017öppnas i nytt fönster
öppnas i nytt fönster
Delårsbokslut 2017-06-30öppnas i nytt fönster

Årsredovisning 2016
öppnas i nytt fönster
Delårsbokslut 2016-06-30öppnas i nytt fönster
öppnas i nytt fönster
Kommunfullmäktiges beslut rörande Nora kommuns bokslut 2016öppnas i nytt fönster

Årsredovisningar bolag

Nora Fastigheter AB och Norabostäder ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nora kommuns budget

Budget 2020-22öppnas i nytt fönster
Budget 2019-21öppnas i nytt fönster
Budget 2018-20öppnas i nytt fönster
Budget 2017-19öppnas i nytt fönster
Budget 2016-18öppnas i nytt fönster

Budgetarbetet - så går det till

Varje år ska kommunfullmäktige besluta om en budget för kommande kalenderår, så kallat budgetår. I budgeten måste intäkterna, d.v.s. pengarna som kommer in till kommunen, vara större än kostnaderna.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Skattesatsen och anslagen till verksamheten ska anges. Av planen ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.

För verksamheten ska mål och riktlinjer anges som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges.

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret är periodens första år.

Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Valår ska budgeten fastställas av nyvalda kommunfullmäktige.

Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet att styra kommunens ekonomi, det vill säga att stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade utfallet och därifrån fatta relevanta beslut. Man kan då få större kontroll över hur man ska fördela de ekonomiska resurserna med mera.

I budgetprocessen utarbetar den politiska majoriteten förslag till budget och verksamhetsplan. Kommunfullmäktige fastställer budgeten och kommunstyrelsen beslutar därefter  om en detaljerad budget, s k internbudget, utifrån kommunens övergripande budget. 

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-08-26