• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Soltunet

Här finner du sammanställd fakta kring förskolan Soltunet. Samtliga uppgifter är hämtade från andra handlingar och sammanställningar.

Kontaktuppgifter till Soltunet finns på www.nora.se/forskola

Länk till karta med Nora kommuns samtliga förskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bakgrund
Nora kommuns beslut om budget 2020 och planeringsåren 2021-2022 innebar ett stort reduceringskrav för en budget i balans. För området förskola och skola innebar reduceringskravet nio miljoner kronor. Utifrån denna budget har förvaltningen arbetat fram en färdplan för att nå reduceringsmålet, nio miljoner vid 2022 års utgång.

Förvaltningen har sett över möjliga reduceringar och föreslår en reducering av en förskoleavdelning för att möta budgetkraven. Förvaltningen har i sitt förslag tagit hänsyn till lokalernas beskaffenhet, eventuell framtida förändring av hela förskolestrukturen, den politiska inriktningen gällande satsning på landsbygd och stad samt barnperspektivet.

Förvaltningens förslag innebär en stängning av förskolan Soltunet, där en 18 barn flyttas till en tom nyrenoverad lokal på förskolan Sparvugglan, medan resterande barn på Soltunets andra avdelning fördelas över andra förskolor i kommunen.

 

Beslutsläget
Den 24 februari behandlade kommunfullmäktige frågan om stängning av Soltunet. Beslutet blev:

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras för att det ska genomföras en medborgardialog för att få in underlag i den fortsatta processen.
Länk till aktuella handlingar finns här
En barnkonskvensanalys kommer att genomföras. Länk till uppdragsbeskrivningen

Barn och pedagoger
Förskolan Soltunet har två avdelningar med totalt 22 inskrivna barn 1 - 6 år och fem pedagoger.
6 barn slutade till sommaren för att gå vidare till förskoleklass.

Lokalstandard
Lokalerna bedöms behöva viss renovering, framför allt är det köket som idag inte uppfyller de krav på livsmedelshantering som ställs från Samhällsbyggnad Bergslagen.

Följd av beslut
Om beslutet att stänga förskolan Soltunet genomförs finns det möjlighet för de 22 återstående barnen att börja i andra lokaler. 18 barn får plats på den nyrenoverade men tomma avdelning som finns på förskolan Sparvugglan, tidigare kallad Esstorp.

Efter beslutet kommer vårdnadshavarnas önskemål samt synpunkter från rektor och pedagoger att ligga till grund för fortsatt placering. Alla vårdnadshavarna till de 22 berörda barnen kommer att bli delaktiga i kartläggningen om framtida önskemål. Syskon kommer inte att delas på och barnets perspektiv kommer att lyftas, i enlighet med barnkonventionen. Varje barn är unikt och reagerar olika på en förändring. Det ligger i förskolans uppdrag att ge barnet en bra övergång och inskolning oavsett orsak. Barnkonventionen finns alltid med i förskolans arbete.

Barn/personal
Antal barn/heltid pedagog* i Nora kommun är i mars 2021 ca 5,06 barn. Hösten 2021 beräknas det ha ökat till ca 5,43 antal barn/heltid pedagog*

Januari 2022 beräknas antalet barn/heltid pedagog* minska igen då antalet födda barn under 2020 är 70 istället för 110 barn/år som är genomsnittet de senaste åren.

*Antal barn/heltid pedagog = antalet barn per heltids arbetstid som pedagog

Några jämförelsesiffror från år 2019, hämtade ur kommunernas öppna databas Kolada:
Antal barn/heltid pedagog*
5,4 för Nora kommun
5,3 för Örebro kommun
6,6 för Ljusnarsbergs kommun
5,6 för Hällefors kommun.
4.8 för Lindesbergs kommun
5,2 för hela landet
www.kolada.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kostnader och besparingar
I samband med budgetbeslut 2020 gav kommunfullmäktige i uppdrag till kommunförvaltningen att reducera kostnaderna inom utbildning- och barnomsorg med totalt 9 miljoner kr under en treårsperiod.

Om Soltunet stängs innebär det en kostnadsminskning på ca 1,6 mnkr, varav den största posten är personalkostnader. Kostnader runt barnen finns kvar och hyran kommer att kunna sägas upp först till halvårsskiftet 2022. När hyran är uppsagd minskas kostnaderna med ytterligare ca 500 tkr per år.
Första året tillkommer en kostnad för flytt av verksamheten.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-09-17