• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Medborgarundersökning 2018

Möjligheter till utbildning och arbete får godkänt av boende i Nora kommun. Fler bostäder och bättre kommunikationer skulle göra kommunen mer attraktiv men också ge möjligheter till påverkan och till ökat förtroende för kommunen. Det är budskapet från de av Noras invånare som besvarat Statistiska Centralbyråns, SCB, senaste medborgarundersökning.

Nora kommun har deltagit i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning för 2018.Medborgarundersökningen består av tre delar: Nöjd regionindex som handlar om kommunen som en plats att bo och leva i, Nöjd medborgarindex som handlar om kommunens olika verksamheter samt Nöjd inflytandeindex som handlar om inflytande på kommunala beslut. Undersökningen mäter attityder och uppfattningar och är ingen brukarundersökning.

Sammantaget ser det ut som att nöjdheten inom Nora kommun har ökat något sedan föregående mätning. Kultur sticker ut som ett område där invånarna är mer nöjda jämfört med andra kommuners invånare.

-Trots att siffror och trender inte är så tydliga ger resultatet oss inom politiken en inriktning av vad kommuninvånarna värderar som viktigast och vilka frågor som är mest avgörande för att göra Nora kommun till en attraktiv boendekommun, säger Tom Rymoen (M), kommunalråd.

Siffrorna visar att kultur och räddningstjänst är verksamheter som kommuninvånarna är nöjda med medan gator och vägar, äldreomsorg, miljöarbete samt idrotts- och motionsanläggningar är områden där man önskar en förbättring. En nivåhöjning inom renhållning och sophämtning, förskola samt vatten och avlopp har också betydelse för invånarna medan utökning inom områdena stöd för utsatta, gång och cykelvägar samt skolor värderas som mindre viktigt för invånarnas värdering av Nora som bostadskommun.

Medborgarundersökningen genomfördes från slutet av augusti till början av november. 800 boende i Nora, mellan 18 och 84 år, har tillfrågats utifrån ett slumpmässigt urval och 47 procent, eller 372 personer, har svarat på enkäten. Fler kvinnor än män finns bland de svarande, en majoritet har bott i kommunen mer än tio år och åldersfördelningen mellan de svarande är förhållandevis jämn.

 

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: