Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Uppdrag: landsbygdsstrategi

Under våren 2018 formulerades uppdraget att utveckla en landsbygdsstrategi för Nora kommun. Målet är en levande landsbygd med boende/byggande, servicepunkter, kommunikationer m m.

Vision, mål och utgångspunkter

Kommundirektörens uppdrag:

 • utarbeta långsiktig landsbygdsstrategi för Nora kommun
 • Levande landsbygd – definiera, tydliggöra, indikatorer/nyckeltal
 • Kommunens nya vision/mål/styrmodell, KUS
 • RUS, Klimat- och miljömål, Länstransportplan, ÖP mm
 • Internationella/nationella mål

Organisation

Styrgrupp kommundirektör och verksamhetsområdeschefer
Projektledare, deltid
Referensgrupp landsbygdsutveckling (RLU) - representanter från olika geografiska områden, åldrar, sektorer mm

Utvecklingsområden

 • Boende/byggande
 • Servicepunkter
 • Kommunikationer
 • Lokala samlings-/mötesplatser
 • Offentlig verksamhet: kultur, fritid, turism, skola, omsorg mm
 • Företagande/näringsliv

Arbetsprocess

Orientering nuläge - vad görs idag, av vem, hur mm.

Vad är strategiskt angeläget att utveckla – kartläggning av behov och möjligheter, idéer och önskemål i samarbete med referensgruppen, kommunala verksamheter och andra berörda/aktörer lokalt, kommunalt, regionalt

Utarbeta förslag till långsiktiga strategiska prioriteringar/insatser som underlag till årlig verksamhetsplan med konkreta åtgärder, aktiviteter, investeringar, utvecklingsprojekt mm.

Ekonomi

2018-2019:

Budget 400 000 kr/år
Kostnader personal (projektledare mm), administration, resor mm

Tidplan

2018 mars-april – rekrytering personalresurs/projektledare

2018 april-maj – Referensgrupp Landsbygdsutveckling, RLU, bildas

2018 maj-hösten – utarbetande av förslag till landsbygdsutvecklingsstrategi, LUS

2018 december – presentation av arbetet/utkast till L, avstämning KC/Politik

2019 våren – förslag till Landsbygdsutvecklingsstrategi, klart för politisk beredning mm

2019 hösten – färdigt förslag för beslut i budgetprocessen, Landsbygds-utvecklingsstrategi för Nora kommun antas i december

2020 ”Verkstad” – hur? – börjar verkställas inom respektive verksamhetsområden och antagna budgetramar.

Övergripande mål

Landsbygdsstrategin ska vara en gemensam vägvisare för Nora kommuns långsiktiga arbete att skapa hållbar utveckling och tillväxt på landsbygden.
Kommunens övergripande mål för landsbygden är att göra det enklare att bo, verka och leva där. Det ska finnas förutsättningar att bo såväl i Noras tätorter som på landsbygden, med en bra servicenivå.

Landsbygdsstrategin ska beskriva inom vilka områden som Nora kommun kommer att rikta fokus för att uppnå en hållbar utveckling i hela kommunen.

Perspektiven i programmet är kommunala, men arbetet kommer också att genomföras i sammanhang där kommunen inte har rådighet.

Allt som står i programmet är därmed inte ett kommunalt ansvar utan arbetet präglas i hög grad av dialog mellan medborgare, företagare, myndigheter och andra organisationer.

Samverkan, samarbete och underifrånperspektiv är nödvändigt för att uppnå en god landsbygdsutveckling.

Referensgrupp

Hammarby m fl
Kristina Haglund
tel 070-28 45 675, epost: kristina.foreningsmail@gmail.com

Pershyttan m fl
Pamela Reynold
tel 073-26700 31, epost: pamela.reynold@telia.com

Järnboås, Nyhyttan
Joel Refsbäck
tel 0587-60 430, epost: joel@jacopac.selänk till annan webbplats

Blexberg-Västgöthyttan
Monika Almer
tel 073-8042 238, epost:monika.almer@telia.com

Viker m fl
Veronica Svensson
e-post: veronica.svensson@orebro.selänk till annan webbplats

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2018-12-04