• Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige har 2017 sammanträde den 15 mars, 19 april, 
17 maj, 15 juni, 27 september, 15 november och 13 december. 

Möteslokal är Nora Stadshotell och mötet börjar kl 18.00 om inget annat meddelas. 

Kommunfullmäktige behandlade följande ärenden på sammanträde onsdagen den 15 november 2017.

Handlingarna till sammantärdet finns under "Aktuella handlingar"

1.   Meddelande från Länsstyrelsen om ny ledamot och ny ersättare i
      kommunfullmäktige t.o.m. 2018-10-14
5.   Avlämnande av eventuella motioner, interpellationer, frågor och
      medborgarförslag.
7.   Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2018.
8.   Fastställelse av utdebitering för år 2018.
9.   Bergslagens Överförmyndarnämnds förslag till revidering av avtal om
      gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet gällande
      kostnadsfördelning.
10. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag om tillägg i
      nämndes reglemente med anledning av ny lag om e-cigaretter.
11. Svar på motion 18/2013 om norapolitikernas pensionsförmåner.
12. Svar på medborgarförslag 3/2013 om vargfri kommun.
13. Revidering av samverkansavtal för Samhällsbyggnadsnämnden
      Bergslagen.
14. Svar på interpellation om transparens och vattenfrågorna.
15. Svar på interpellation om åtgärder mot drogmissbruk i Nora.
16. Svar på interpellation om utredning av dricksvattenförsörjning.
17. Svar på interpellation om översyn av den politiska organisationen.
18. Svar på fråga om konstgräsplan.
19. Svar på fråga om brandskyddsåtgärder.
20. Fyllnadsval: ny ersättare i beredningen för samhällsbyggnad
      t.o.m 2018.
21. Fyllnadsval: ny ersättare i Stiftelsen Ingrid Göthlins minne t.o.m 2018.
22. Fyllnadsval: ny ledamot i beredningen för välfärd t.o.m 2018.
23. Fyllnadsval: ny ledamot i beredningen för samhällsbyggnad t.o.m
      2018.
24. Fyllnadsval: ny ersättare i direktionen för Samhällsbyggnads-
      förbundet Bergslagen t.o.m 2018.
25.  Fyllnadsval: ny revisor för kommunstyrelsens verksamheter och
       eventuell fullmäktigeberedning t.o.m 2018.
26.  Delgivningar.


Informationsägare: Kommunstyrelsen, administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-11-07

Här nedan hittar du närvarolistor, protokoll, reservationer och aktuella handlingar till kommunfullmäktige

Framtidens utmaningar!
Vid kommunfullmäktiges sammanträde Allmänpolitisk debatt den 26 januari 2011 inledde Björn Sundström SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) den allmänpolitiska debatten med att ge en bild av vad kommunerna står inför i framtiden.
Se bildmaterialet