• Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige har under 2018 sammanträde den 28 februari, 18 april, 16 maj, 13 juni, 26 september, 7 november. I december har fullmäktige två sammanträden, den 11 december och 12 december.  

Möteslokal är Nora Stadshotell och mötet börjar kl 18.00 om inget annat meddelas. Den 12 december börjar sammanträdet kl 15.00 

Handlingarna till sammanträdena finns under "Aktuella handlingar"

Kommunfullmäktige behandlade följande ärenden på sammanträde den 11 december 2018:

 • Avlämnande av eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag.
 • Information från revisorerna.
 • Platsvarumärke - återrapportering.
 • Svar på medborgarförslag 2/2018 om trafiksäkerhetsåtgärder på Vagnmakargränd.
 • Redovisning av motioner och medborgarförlag som inte är färdigbehandlade i oktober 2018.
 • Svar på motion 19/2012 om bland annat kvalitet på underlag till beslut.
 • Samhällsförbundet Bergslagens förslag till revidering av felparkeringsavgifter.
 • Revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Nora kommun.
 • Delgivningar.

Kommunfullmäktige behandlar följande ärenden på sammanträdet den 12 december 2018:

 • Fastställelse av budget för år 2019 med ekonomisk plan för åren 2020-2021.
 • Förslag till indikatorer.
 • Samhällsförbundet Berslagens förslag till avfallstaxa 2019.
 • Samhällsförbundet Berslagens förslag till VA-taxa avseende brukningstaxa.
 • Samhällsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa avseende anläggningstaxa.
 • Val till styrelser och nämnden mm.
 • Godkännande av avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.
 • Godkännande av avsägelse som oppositionsråd.
 • Turordning för inkallande av ersättare i kommunstyrelsens utskott, individnämnden och eventuella fullmäktigeberedningar under tiden 2018-2022. 

  Sammanträdet  den 12 december kommer att ajourneras
  ca 16.30 för julfika för ledamöter och ersättare


Informationsägare: Kommunstyrelsen, administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2018-12-12

Här nedan hittar du närvarolistor, protokoll, reservationer och aktuella handlingar till kommunfullmäktige

Framtidens utmaningar!
Vid kommunfullmäktiges sammanträde Allmänpolitisk debatt den 26 januari 2011 inledde Björn Sundström SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) den allmänpolitiska debatten med att ge en bild av vad kommunerna står inför i framtiden.
Se bildmaterialet