• Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige har under 2018 sammanträde den 28 februari, 18 april, 16 maj, 13 juni, 26 september, 7 november och 12 december.  

Möteslokal är Nora Stadshotell och mötet börjar kl 18.00 om inget annat meddelas. 

Handlingarna till sammanträdena finns under "Aktuella handlingar"

Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni kommer behandla följande ärenden:

 • Information från revisorerna.
 • Avlämnande av eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag.
 • Slutrapport beredningen för samhällsbyggnad.
 • Årsredovisning för Nerikes Brandkår 2017 .
 • Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till taxa för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
 • Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens försla till taxa för fordonsflytt, uppställning samt skrotning av fordon.
 • Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2017.
 • Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2017.
 • Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal.
 • Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till mindre utökningar av verksamhetsområden vatten och avlopp, Nora kommun.
 • Aktieägartillskott i samband med utrangering av Karlsängskolan (nedrivning).
 • Förslag till budgetanvisningar inför budgetår 2019 och planåren 2020-2021.
 • Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag gällande utökad tid för byggnation av reservvattenledning Nora - Lindesberg.
 • Svar på motion 2/2017 om brandsäkerhet hos brukare.
 • Svar på motion 12/2013 om trafiksökerhetsåtgärder på väg 244.
 • Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i april 2018.
 • Valärenden.
 • Delgivningar.


Informationsägare: Kommunstyrelsen, administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2018-06-05

Här nedan hittar du närvarolistor, protokoll, reservationer och aktuella handlingar till kommunfullmäktige

Framtidens utmaningar!
Vid kommunfullmäktiges sammanträde Allmänpolitisk debatt den 26 januari 2011 inledde Björn Sundström SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) den allmänpolitiska debatten med att ge en bild av vad kommunerna står inför i framtiden.
Se bildmaterialet