Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.
Läs mer om kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige har under år 2021 sammanträden den 24 februari, 28 april, 9 juni, 22 september, 27 oktober, 17 november och 8 december.

Möteslokal är Samlingssalen på Hagby Ängar och mötet börjar
kl 16.00 om inget annat meddelas.  

OBS! Ingång till samlingssalen sker via ingången från gården.

Handlingarna till sammanträdena finns under "Aktuella handlingar"

Kommunfullmäktige behandlade följande ärenden på sammanträde den 28 april 2021.


 • Information från revisorerna.
 • Nora kommuns årsredovisning för år 2020.
 • Revisionsberättelse för Nora kommun 2020.
 • Ombudgetering av 2020 investeringsprojekt till verksamhetsåret 2021.
 • Revidering av policy för informationssäkerhet.
 • Svar på motion 5/2020 om hantering av företagsskyltining
  i Nora.
 • Svar på medborgarförslag 6/2020 om medborgarinitiativ Agenda 2030, Nora.
 • Redovisning av motioner och medborgarförslag samt förslag till åtgärder.
 • Förslag till trafik- och cykelplaner för Nora kommun.
 • Förslag till finansiering av renovering av Hagbydammen och Sågbladsdammen.
 • Förslag till prioritering och tidsplan för åtgärder för nedlagda deponier i Nora kommun.
 • Svar på interpellation om resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg.
 • Svar på interpellation om hur majoriteten definierar begreppet medborgardialog.
 • Svar på interpellation om när Nora kommuns koldioxidbudget är färdig för beslut.
 • Avlämnande av eventuella motioner, frågor, interpellationer och medborgarförslag.
 • Fyllnadsval: ny ledamot och ny vice ordförande i Norabostäder AB t o m 2022.
 • Fyllnadsval: ny ledamot och vice ordförande i
  Nora Fastigheter AB t o m 2022.
 • Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.
 • Fyllnadsval: ny ersättare i individnämnden t o m 2022.
 • Fyllnadsval: nytt ombud till stämma i Hopajola t o m 2022.
 • Delgivningar.

  Med anledning av Covid -19 är inriktningen fortfarande  att sammanträdet ska hållas så kort som möjligt tidsmässigt och med så få deltagare som möjligt.  De politiska partierna uppmanas därför även denna gång att närvara genom frivillig kvittning, enligt överenskommelse.

  Digitalt deltagande i fullmäktige avvaktas i väntan på dom i Kammarrätten på överklagad förvaltningsrättsdom som gäller digitalt sammanträde.

  Ledamöter och ersättare och övriga uppmanas att inte närvara om man känner sig sjuk. För mer information se www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

  På Nora kommuns hemsida finns aktuell information om hur kommunen och myndigheter hanteriar spridning av coronaviruset, se överst på denna sida.

  Ledamöterna uppmanas att använda de visir som ligger på respektive bord. Om man i stället  vill använda munskydd tar man med eget. Handsprit finns i lokalen.

  Under och i anslutning till mötet uppmanas samtliga att hålla avstånd.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-05-04