• Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige har under 2018 sammanträde den 28 februari, 18 april, 16 maj, 13 juni, 26 september, 7 november och 12 december.  

Möteslokal är Nora Stadshotell och mötet börjar kl 18.00 om inget annat meddelas. 

Handlingarna till sammanträdena finns under "Aktuella handlingar"

Kommunfullmäktige behandlade följande ärenden på sammanträde onsdagen den 28 februari 2018.

1.    Meddelande från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige
       t.o.m. 14 oktober 2018.
5.    Information från revisorerna.
6.    Avlämnande av eventuella motioner, interpellationer, frågor och
       medborgarförslag.
7.    Årsrapport från beredningen för demokrati och uppföljning.
8.    Svar på medborgarförslag 2/2017 om lekplats i Striberg.
9.    Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till taxa för
       fordonsflytt, uppställning och skrotning.
10.  Förslag till arvodering till representanter från organisationerna i
       kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet.
11.  Svar på fråga om brandskyddsåtgärder.
12.  Svar på interpellation om åtgärder för att minska arbetslösheten hos
       högskoleutbildade nyanlända.
13.  Svar på interpellation om skötsel av kommunens idrottsanläggningar.
14.  Förslag att upphäva beslut om avsägelse och fyllnadsval till
       nämndeman.
15.  Fyllnadsval: ny ersättare i beredningen för välfärd t.o.m. 2018.
16.  Fyllnadsval: ny ersättare i valnämnden t.o.m. 2018.


Informationsägare: Kommunstyrelsen, administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2018-02-20

Här nedan hittar du närvarolistor, protokoll, reservationer och aktuella handlingar till kommunfullmäktige

Framtidens utmaningar!
Vid kommunfullmäktiges sammanträde Allmänpolitisk debatt den 26 januari 2011 inledde Björn Sundström SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) den allmänpolitiska debatten med att ge en bild av vad kommunerna står inför i framtiden.
Se bildmaterialet