Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder på Hagby Ängar. 

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga enligt beslut den 11 september 2019.

Sammanträdestider 2021: 10 februari, 14 april, 26 maj, 
8 september, 13 oktober, 3 november och 24 november.Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sammanträde den 18 november 2020. 


3.   Förslag till trafik- och cykelplaner för Nora kommun.
4.   Förslag till budget för år 2021 med ekonomisk plan för åren
       2022-2023.
5.   Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafik Örebro län.
6.    Förslag att upphöra med pedagogisk omsorg som verksamhets-
       form i Nora kommun.
7.    Försäljning genom anbudsförfarande av del av fastigheten
       Nora 1:1 Vattentornet.
8.    Revidering av ordningsföreskrifter för bokningsbara lokaler i
       Nora kommun.
9.    Uppdrag om utredning av skogliga åtgärder på Alntorps ö samt
       utmed Norasjön och Hagbyån.
10.  Förslag att avsätta medel för strandskovning utmed
       strandpromenaden.
11.  Förslag att avsätta medel för en permanent lösning för
       Arne P:s väg.
12.  Svar på remiss om Örebro läns energi- och klimatprogram
       2021-2025.
13.  Yttrande över överklagat beslut gällande detaljplan
       Rosen 11 m fl.
14.  Försäljning Lindesby 3:12.
15.  Anhållan från Stadra teater om tillfälligt bidrag.
16.  Förslag till omfördelning av kvarvarande medel för sommar-
       lovsaktiviteter 2020.
17. Förslag till uppdrag om utredning av beläggning på Järnboås
      förskola.
18. Förslag till uppdrag om utredning av avtalssamverkan inom del
      av socialtjänstens område.
19. Förslag till uppdrag om genomsnittstid för inställelse vid
      trygghetslarm.
20. Firmatecknare.
21. Undertecknande av borgensförbindelser.
22. Delegationsbeslut.
23. Delgivningar.
24. Kommundirektören informerar.
25. Ekonomirappot 3, 2020
26. Tilläggsanslag för projektering av busshållplats vid Soltunet.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-12-16