Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder på Hagby Ängar. 

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga enligt beslut den 11 september 2019.

Sammanträdestider 2021: 10 februari, 14 april, 26 maj, 
8 september, 13 oktober, 3 november och 24 november.

Ledamöter och ersättare uppmanas att i möjligaste mån delta på distans via Teams. Samtliga ledamöter och ersättare får en inbjudan till digitalt möte. Informera ordförande eller sekreterare senast en dag innan sammanträdet om du vill delta digitalt.Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sammanträde den 10 februari 2021. 


3.   Förslag till ersättningsmodell och ersättningsnivåer för
      pedagogisk omsorg.
4.   Uppdragshandling avseende förstudie för Karlsängsområdet.
5.   Svar på revisorernas granskning av ekonomisk styrning.
6.   Förslag till uppdrag om att ta fram en övergripande strategi för
      ett stärkt föräldrastöd i Nora kommmun.
7.   Förslag till internbudget 2021 för kommunstyrelsens
      verksamheter.
8.   Uppdragshandling, konstgräsplan på bandyplan.
9.   Förslag att avbryta arbetet med detaljplan för Gamla Pershyttan
      5:2, utvidgning av Pershyttans industriområde.
10. Förslag till ansökan om medfinansiering för buddhållplats vid
      Soltunet.
11. Förslag att inrätta skolskjutsområden.
12. Förslag till reducering inom förskolan.
13. Förslag utifrån utredning av beläggning inom Järnboås förskola.
14. Förslag till effektiviseringsåtgärer inom individ- och
      familjeomsorgen.
15. Förslag till svar på revisionsrapport om granskning av styrning
      och delaktighet inom LSS-verksamheten.
16. Dataskyddsombudets information om årsrapport 2020.
17. Dataskyddsomudets informationm om årsplan 2021.
18. Fyllnadsval: ny ersättare i socialutskottet tom 2022.
19. Fyllnadsval: ny ersättare i ledningsutskottet tom 2022.
20. Fyllnadsval: ny ersättare i samhällsbyggnadsutskottet tom 2022.
21. Fyllnadsval: nu ersättare i barn- och ungdomsutskottet tom
      2022.
22. Delegationsbeslut.
23. Delgivningar.
24. Förslag till finansiering av detaljplan för ny busshållplats vid 
      Soltunet.
25. Kommundirektören informerar.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-02-23