Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder på Hagby Ängar. 

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga enligt beslut den 11 september 2019.

Sammanträdestider 2020: 12 februari, 1 april, 27 maj, 
9 september, 7 oktober, 28 oktober och 18 november.Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sammanträde den 9 september 2020. 

3.    Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige.
4.    Förslag till revidering av revisionsreglementet.
5.    Revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd
6.    Förslag till utbetalning av partistöd.
7.    Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till förlängning
       av giltighetstiden för den kommunala avfallsplanen.
8.    Svar på Finansdepartementets remiss "Starkare kommuner -
       med kapacitet att klara välfärdsuppdraget" (SOU 2020:8)

9.    Förslag att bevilja Nora Golfklubb amorteringsfrihet för år 2020.
10.  Förslag till policy för ANDTS.
11.  Ekonomirapport 2, 2020.
12.  Förslag till svara på revisionsrapport om granskning av
       kvalitetssäkring av HVB-hem  och familjehem för placerade
       barn.
.13. Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
       färdigbehandlade i april 2020.
14.  Förslag till uppdrag om insamling av textilinsamlingskärl.
15.  Uppdrag till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att föreslå
       och utreda konsekvenserna av utvidgning av verksamhets-
       området för vatten och avlopp.
16.  Svar på remiss om Trafikverkets förslag till  nya föreskrifter för
       väg 244.
17.  Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
18.  Förslag att utse nytt dataskyddsombud för kommunstyrelsen.
19.  Förslag till uppdrag att utreda nuvarande och framtida
       beläggning på förskolan i Järnboåd samt att ta fram förslag till
       eventuella åtgärder.
20.  Förslag till synpunkter på Länstransportplanen.
21.  Förslag till effektiviseringsåtgärder inom individ- och
       familjeomsorgen.
22.  Pedagoggisk omsorg som verksamhetsform i Nora kommun.
23.  Svar p å motion 3/2020 om utveckling av området omkring
       Karlsängskolan.
24.  Förslag med anledning av Nitro/Nora BS önskemål att Nora
       kommun övertar den konstfrunsna isbaneanläggningen.
25.  Beslut med anledning av Förvaltningsrätten i Karlstads dom
       gällande Allaktivitetshuset.
26.  Delegationsbeslut.
27.  Delgivningar.
28   Delegationsbeslut, utskottens beslut.
29.  Information enligt uppsiktsplikten, Samhällsbyggnadsförbundet
       Bergslagen.
30.  Kommundirektören informerar.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-09-15