• Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2017: 15 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 30 augusti, 11 oktober och 8 november.

Ledningsutskottet behandlade följande ärenden den 8 november 2017.
3.   Information om förslagen till ny Karlsängskola.
4. Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
färdigställs i oktober 2018.
5. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfalls- och
slamtaxa för Nora kommun 2018.
6. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 2018
avseende anläggningstaxa.
7. Samhällsbyggnadsförbunder Bergslagens förslag till VA-taxa 2018
avseende brukningstaxa.
8. Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan för delar av
kommunstyrelsens verksamheter.
9. Förslag till riktlinjer för ärendehantering i Nora kommun.
10. Förslag till riktlinjer för styrdokument i Nora kommun.
11. Tilläggsanslag för extra sammanträde för kommunfullmäktige.
12. Svar på motion 17/2013 om att giftfri vardag kräver handling.
13. Svar på motion 2/2015 om att se över kostnader för konsulter mot
att anställa utredare/planerare.
14. Förslag till organisation för arbetet med personuppgifter.
15. Fastställelse av budget för år 2018 samt ekonomisk plan för åren
2018-2020.
 

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-11-20