• Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2018: 24 januari, 7 mars, 11 april, 14 maj, 29 augusti, 10 oktober och 14 november.

Ledningsutskottet behandlade följande ärenden onsdagen den
14 november 2018.  

* Förslag till överenskommelse mellan Regio Örebro län och 
   kommunerna i Örebro län om samverkan inom hälsa- och sjukvård,
   socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning.

* Förslag till budget för år 2019 och ekonomisk plan för åren 2020-2021.

* Förslag till indikatorer.

* Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
   färdigbehandlade i oktober 2018.

* Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfallstaxa 2019. 

* Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 2019
   avseende brukningstaxa. 

* Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 2019
   avseende anläggningstaxa.

* Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till revidering av
   felparkeringsavgifter.

* Svar på motion 19/2012 om bland annat bättre kvalitet på underlag för
   beslut. 

* Ekonomisk rapport januari-september 2018 med helårsprognos.

* Ekonomisk uppföljning i utskotten

* Kommundirektören informerar.

 

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2018-11-20