• Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2019: 21 januari, 13 mars, 6 maj, 28 augusti, 
2 oktober och 13 november.

Ledningsutskottet behandlade följande ärenden onsdagen den 
13 mars 2019.  

* Bokslut för Nora kommun och koncernredovisning för år 2018.

* Förslag till ombudgeteringar av 2018 års investeringsprojekt till
   verksamhetsåret 2019

* Svar på revisorernas uppföljning av granskningar genomförda åren
   2015-2018.

* Uppföljning av internkontroll 2018.

* Förslag till avskrivning av motioner.

* Förslag till förändrad företagshälsovård.

* Svar på näringslivsdepartementets remiss "En anpassning av
   bestämmelser om kontroll av livsmedelskedjan till EU:s nya
   kontrollförordning."

* Nitro Nora BS:s ansökan om bidrag.

* Förslag att anta OPF-KL 18.

* Förslag till ombyggnation av Nora avloppsreningsverk.

* Revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda.

* Förslag till nytt VA till Alntorps ö

* Kommundirektören informerar.
 

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-03-22