• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade.

Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2022:

  • 26 januari
  • 23 mars
  • 4 maj
  • 24 augusti
  • 28 september
  • 19 oktober
  • 9 november


Ledningsutskottet  behandlar följande ärenden onsdagen den 9 november 2022.  

* Strategi för samverkan mellan Nora kommun och civilsamhälet.

* Revidering av den nya politiska organisationen.

* Förslag till ny förvaltningsorgsnisation från och med den
1 januari 2023.

* Kompletterande beslut till budget för år 2023 med ekonomisk
plan för åren 2024-2025.

* Förslag till internbudget för kommunstyrelsen.

* Revovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
färdigbehandlade i oktober 2022.

* Uppstartskostnader i samband med verksamhetsövergång 2023
för lokalvård från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen till
Nora kommun.

* Medborgarförslag 6/2022 om att bygga en fullstor konstisarena
utomhus i Nora centrum.

* Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen

* Reglemente och arbetsordning för bildningsnämnden

* Reglemente och arbetsordning för socialnämnden

* Delegationsordning för kommunstyrelsen

* Information om kommunens åtgärder för att spara el.

* Hopajolas ansökan om bidrag.

* Anhållan om stöd till Grannsamverkan.

* Bidrag till Brottsofferjouren.

* Förslag till reviderad taxa för båtplatser i Nora kommun.

* Kommundirektören informerar

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: