• Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2019: 21 januari, 13 mars, 6 maj, 28 augusti, 
2 oktober och 13 november.

Ledningsutskottet behandlar följande ärenden onsdagen den 
28 augusti 2019.  

* Förslag till utbetalning av partistö

* Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till revidering av 
  bilaga 1 och 2 till taxa enligt miljöbalken samt taxa enligt 
  strålskyddslagen.

* Förslag till förändrade mötesformer för kommunstyrelsen och 
  kommunfullmäktige.

* Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2023.  

* Inbjudan till Partnerskap Bergslagsdiagonalen 2019-2021.

* Ekonomisk rapport.

* Beredningen för välfärds förslag till barn- och ungdomsplan arbetas in i
  barn- och ungdomsutskottets verksamhet.

* Motion 3/2019 om koloxidbudget.

* Motion 4/2019 om avknoppning av städ från
  Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

* Motion 5/2019 om städ och utkörning av mat inom hemtjänsten.

* Motion 6/2019 om att återinrätta demokratiberedningen. 

* Medborgarförslag 2/2019 om utveckling av sopsortering.

* Medborgarförslag 3/2019 om gaturenhållare.

* Medborgarförslag 4/2019 om ängsblommor och bihotell på kommunal
  mark.

* Medborgarförslag 5/2019 om vildblommor och örter på kommunal mark.

* Medborgarförslag 6/2019 om kommunstyrelsens möten.

* Lägesrapport - ny företagshälsovård.

* Kommundirektören informerar.


 

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-08-20