• Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2019: 21 januari, 13 mars, 6 maj, 28 augusti, 
2 oktober och 13 november.

 Ledningsutskottet behandlade följande ärenden onsdagen den 
 13 november 2019.  

* Förslag till budget för år 2020 med ekonomiska plan för åren 
   2020-2022.

* Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är 
   färdigbehandlade i oktober 2019.

* Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfallstaxa. 

* Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 2020
  avseende brukningstaxa.

* Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 2020
   avseende anläggningstaxa.  

* Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till taxa för offentlig
   kontroll inom livsmedelslagstiftningen.

*  Förslag till redaktionell ändring av borgensbeslut för Norabostäder AB
    och Nora Fastigheter AB.

* Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till ombyggnad
  av Nora avloppsreningsverk. 

 * Förslag till strategi för krisberedskap.
 * Förslag till riktlinjer för krisledning.
 * Förslag till riktlinjer för civilt försvar.
 * Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan för delar av
   kommunstyrelsens verksamheter.
 * Svar på revisorernas granskning av kommunens IT-säkerhet.
 * Medborgarförslag 7/2019 om sex timmars arbetsdag som heltid.
 * Medborgarförslag 8/2019 om klimatnödläge i Nora.
 * Kommundirektören informerar. 

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-11-18