• Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2020: 28 januari (INSTÄLLT), 17 mars, 12 maj,
25 augusti, 15 september, 13 oktober och 3november
 
Socialutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde
den 17 mars 2020:

3. Patientsäkerhetsberättelse omsorg 2019

4. Sammanställning avvikelser 2019

5. Förslag från Region Örebro län om avgifter för familjerädgivningens verksamhet

6.  Förslag rekviering av statsbidrag motverka ensamheten bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

7.  Förslag riktlinjer för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende stöd i ordinärt boende och särskilt boende

8. Förslag upphandling av servicetjänster inom hemtjänsten

9. Förslag lokalprogramsplan Rosen - nytt vård- och omsorgsboende

10. Förslag uppdrag översyn av riktlinjer för parboende

11. Förslag LSS-boende, Torget 1

12. Information eventuella effektiviseringsåtgärder inom individ- och familjeomsorgen

13.  Socialchefen informerar

14. Eventuell rapport från kontaktpolitiker

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-03-20