• Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2019: 22 januari, 12 mars, 7 maj, 27 augusti,
1 oktober och 12 november

 
Socialutskottet behandlade följande ärenden på sammanträde
den 27 augusti  2019:

3. Förslag revidering riktlinjer för ekonomiskt bistånd

4. Förslag revidering riktlinjer för vuxna med missbruk/beroendeproblematik

5. Återkoppling angående skrivelse från anställda inom individ- och familjeomsorgen (IFO) barn och unga om arbetsbelastning 

6. Information om ”Vinnovaprojektet” – samverkan med civilsamhället  

7. Diskussion hur kan vi lösa eventuella behov av platser inom äldreomsorgen innan nytt särskilt boende för äldre är färdigställt

8. Information om sökta statsbidrag år 2019

9. Information ekonomisk uppföljning externa placeringar

10.Eventuell rapport från kontaktpolitiker

11. Socialchefen informerar
     -månadsrapport
    -ekonomisk rapportProtokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-09-03