Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

KS-nytt 27 november 2019

Här kan du läsa sammanfattningar av beslut som fattats av kommunstyrelsen i Nora kommun.

Längst ner på sidan finns en särskild utskriftsfunktion för dig som vill skriva ut på papper.
För fullständig redovisning hänvisas till sammanträdeshandlingarna samt kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll.öppnas i nytt fönster

Prenumerera på KS-nyttöppnas i nytt fönster

Budgetförslag 2020 med ekonomisk plan - 2022

Förslag till budget för Nora kommun under år 2020 har behandlats av kommunstyrelsen. Verksamheten beräknas totalt kosta ca 726,8 miljoner kr under kommande år, i det ingår en effektivisering på 10,5 miljoner kr som i första hand omfattar område välfärd och omsorg samt utbildning.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunstyrelsen ska redovisa effektiviseringsförslag för perioden 2020-22, anta förändringarna av budgetramar för perioden, att resultatet ska vara positivt för år 2020, att investeringar och amorteringar ska finansieras med egna medel, verksamheternas nettokostnader understiga intäkter från skatter och bidrag.
Dessutom föreslås man kommunfullmäktige att inte indexreglera tomtpriserna för år 2020.
Vad gäller kommunens interna hantering föreslås att verksamhetsområdescheferna får ombudgetera inom egna verksamhetsområden medan ombudgetering mellan verksamhetsområden samt mellan investerings- och driftbudget beslutas av kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige fattar besluten kring budget för Nora kommun.

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för sitt eget budgetförslag
Landsbygdspartiet Oberoende, Norapartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt budgetförslag

Motioner och medborgarförslag

En redovisning lämnades av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade vid datumet oktober 2019.

Avfallstaxa

Samhällsbyggnad Bergslagen har lämnat förslag till avfallstaxa för år 2020. I stort är taxan oförändrad, en liten ökning föreslås för tömning av enskilt avlopp.
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget, kommunfullmäktige beslutar.

VA-taxa, förbrukning

Samhällsbyggnad Bergslagen har lämnat förslag till VA-taxa för förbrukning, år 2020. Förslaget innebär en höjning av den sammanlagda fasta och rörliga avgiften med 12 procent. Det beräknas ge ett överskott som kan användas för att jämna ut framtida taxehöjningar
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget, kommunfullmäktige beslutar.

VA-taxa, anläggning

Samhällsbyggnad Bergslagen har lämnat förslag till VA-taxa för anläggning, år 2020. Förslaget innebär oförändrad taxa.
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget, kommunfullmäktige beslutar. 

Taxa för livsmedelskontroll

Samhällsbyggnad Bergslagen har lämnat förslag till taxa för livsmedelskontroll för år 2020. En ny förordning från EU innebär att taxan måste ändras, men förslaget innebär inga förändringar i avgifternas storlek eller hur de tas ut.
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget, kommunfullmäktige beslutar. 

Redaktionell ändring av borgensbeslut

I november 2018 beslutade kommunfullmäktige angående borgen för Norabostäder och Norafastigheter. Beslutsformuleringen behöver justeras och kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att ersätta tidigare text med en ny och korrekt formulering. 

Nytt avloppsreningsverk

Samhällsbyggnad Bergslagen redovisade byggnationen av nytt avloppsreningsverk för Nora. Kommunstyrelsen beslutade att låta den tidigare bestämda summan av 150 miljoner kr kvarstå i investeringsbudgeten och informera kommunstyrelsen om detta. 

Strategi för krisberedskap

Enligt överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges kommuner och regioner, SKR, ska kommunerna ta fram ett dokument för krisberedskap som styr de beslut och dokument kommunen måste ha. Det handlar om t ex Risk och sårbarhetsanalys och riktlinjer för krisledning. Strategin för krisberedskap är också det som gör att kommunen får statsbidrag för krisberedskapsarbetet. 

Medborgarförslag: sex timmars arbetsdag

Ett medborgarförslag om att Nora kommun ska erbjuda sex timmars arbetsdag i form av heltidstjänst för anställda inom vård och omsorg föreslås avslås. Skälet är att det inte finns ekonomiskt utrymme under mandatperioden.
Kommunfullmäktige beslutar.

Medborgarförslag: utlysning av klimatnödläge

Ett medborgarförslag om utlysning av klimatnödläge och åtgärder utifrån detta avslås med hänvisning till att kommunen redan arbetar efter Agenda 2030 samt att samarbete med övriga KNÖL-kommuner för att hitta en lösning i form av en gemensam resurs för klimatarbete.
Kommunfullmäktige beslutar. 

Riktlinjer för krisledning

Kommunstyrelsen fastställer kommunens riktlinjer för krisledning. Genom beslutet klargörs hur Nora kommun ska organisera och bedriva ledningsarbetet vid en samhällsstörning, kris, extraordinär händelse samt under höjd beredskap. Riktlinjen förtydligar också ansvarsfördelningen inom kommunen. 

Riktlinjer för civilt försvar

Kommuner, länsstyrelser och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska arbeta tillsammans för att öka det lokala samhällets robusthet och beredskap. Prioriterade uppgifter under perioden fram till år 2021 är kompetenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd samt krigsorganisation och krigsplacering. Riktlinjerna är underlag för statliga bidrag. Kommunstyrelsen antar riktlinjerna. 

Dokumenthanteringsplan

Kommunstyrelsen fastställer dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska enhet. 

Nora kommuns it-säkerhet

I en rapport från kommunrevisorerna påtalas brister i kommunens it-säkerhet. Det handlar om brist på styrande dokument, avsaknad av verksamhetsanpassad uppdragsbeskrivning för it-enheten samt verksamhetsansvarigas brist på kontroll över den information de ansvarar för.

Kommundirektören får nu i ansvar attt ta fram styrdokument med tillämpningsföreskrifter som tydliggör krav på it-säkerhet och hur den ska bedrivas inom kommunen. 

Sjögull i Guldfiskdammen

För Nora kommuns räkning kommer Samhällsbyggnad Bergslagen att tömma Guldfiskdammen och salta bottnen, för att på så vis få bort växten Sjögull. Projektet kan komma att ta tre säsonger. Havs- och vattenmyndigheten finansierar insatsen. 

Markanvisning Christinelund

Som följd av överklagan av detaljplanen förlängs avtalet om markanvisning för del av fastigheten Älvestorp 4:1 till 31 december 2020.

Detaljplan för Stensnäs

Kommunstyrelsen avsätter 150 000 kr för att ta fram en detaljplan för området Stensnäs 3.

Demokratinätverket

Som förtroendevalda i länets demokratinätverk utses Birgitta Blom (L) med Pia-Maria Johansson (LpO) som ersättare och som tjänsteman utses Peter Björklund. Kommundirektören får i uppdrag att utse en tjänstemannaersättare.

Ekonomirapport 3

Ekonomirapporten för tredje kvartalet är sammanställd. I dagsläget visar den en lägre budgetavvikelse än beräknat. I rapporten redogörs för olika verksamheters resultat. Nora kommun kommer inte att överklaga förvaltningsrättens beslut om Allaktivitetshuset.

Istället får kommunchefen i uppdrag att redovisa effekterna av förvaltningsrättens dom och hur kommunen kommer att efterfölja den. Ett extra kommunstyrelsesammanträde i december kommer att behandla ärendet. 

Dalkarlsbergs förskola

Kommunstyrelsen fastställer förslaget till ledamöter och ersättare för Dalkarlsbergs förskola t o m december 2020. 

Ledamot ledningsutskottet

Eija Ahonen Pettersson (M) utses till ledamot i ledningsutskottet under året 2020 respektive 2022. 

Hopajola

Naturvårdsorganisationen Hopajala får även år 2020 ca 7 000 kr i bidrag

Fritidsgårdarna

Från 1 januari flyttas fritidsgårdarna organisatoriskt från verksamhetsområde bildning till verksamhetsområde tillväxt och utveckling.
Norapartiet yrkade återremiss utifrån det planerade byggandet av Karlsängskolan
Landsbygdspartiet Oberoende yrkade avslag. 

Allaktivitetshuset

Nora kommun kommer inte att överklaga förvaltningsrättens beslut om Allaktivitetshuset. Istället får kommunchefen i uppdrag att redovisa effekterna av förvaltningsrättens dom och hur kommunen kommer att efterfölja den. Ett extra kommunstyrelsesammanträde i december kommer att behandla ärendet.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-11-28