Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Ks-sammanträde 16 oktober 2019

Här kan du läsa sammanfattningar av beslut som fattats av kommunstyrelsen i Nora kommun. Sammanfattningarna görs av kommunförvaltningen och är avsedda att ge en snabb och kort presentation av beslut.
För fullständig redovisning hänvisas till sammanträdeshandlingarna samt kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Delårsrapporten

Delårsrapporten januari-augusti 2019, med helårsprognos, visar på resultatet ca 23 miljoner kr för perioden, för helåret pekar det på ett negativt resultat på 7,2 miljoner kr och ett budgetöverskridande på ca 12 miljoner kr. Ökad vårdtyngd, ökade LSS-åtaganden och ökade kostnader för försörjningsstöd är förklaringarna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten. 

Kommunalskatt år 2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunalskatten för år 2020 ska vara oförändrad, d v s 22.25 kr.
Vänsterpartiet reserverar sig.

Taxa för bygglov

Samhällsbyggnad Bergslagen har tagit fram förslag till ny taxa för bygglov och strandskyddsdispenser. Taxan är kommunens sätt att ta betalt för handläggningen av ärenden enligt plan- och bygglagen, PBL.
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta taxan och att den ska gälla från 1 januari 2020.

Sammanträdesplan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till sammanträdesplan för utskott och kommunstyrelse för år 2020 samt, efter flytt av kommunfullmäktiges novembersammanträde till den 10 december, också föreslå detta.

Översyn av valdistrikten

Sedan tidigare har Nora kommun nio valdistrikt. En översyn över valdistrikten bör göras kontinuerligt.
Kommundirektören får nu i uppdrag att se över valdistriktens utformning med hänsyn till geografi, antal röstberättigade, avstånd till och lämplighet av vallokal. Översynen ska kunna behandlas av kommunfullmäktige senast oktober år 2021. 

Krisledningsnämndens reglemente

Förändrad nämndorganisation och krisledningsorganisation inom Nora kommun tillsammans med ny lagstiftning på området och den tecknade överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB innebär förslag till förändringar i krisledningsnämndens reglemente
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till revidering. 

Ersättning till förtroendevalda

Reglementet för ersättning till kommunala förtroendevalda föreslås revideras. Några områden som förändras eller förtydligas är medborgarsamtal, ersättning för insynsplatser och resekostnader.
Kommunfullmäktige beslutar. 

Risk- och sårbarhetsanalys

En risk- och sårbarhetsanalys ska upprättas vid ny mandatperiod. Analysen visar på risker som bedöms som särskilt kritiska och skulle kunna innebära en stor påverkan på samhället, såväl kommunala som icke-kommunala funktioner. Efter vissa redaktionella tillägg fastställer kommunstyrelsen förslaget till risk- och sårbarhetsanalys för åren 2019-22. 

Förändrad användning av lokaler för förskola och skola

Kommunförvaltningen har gjort en förstudie kring förändrat lokalutnyttjande av Järntorgsskolan, Järntorgets förskola och Lärkesskolan: Förstudien visar att det finns möjligheter att skapa en treparallellig skola på Järntorgsskolan samt omvandla Lärkesskolan till en förskola med 9-10 avdelningar.
Kommundirektören får i uppdrag att utreda förändrad lokalanvändning av Järntorgsskolan, Järntorgets förskola och Lärkesskolan, och kommunstyrelsen avsätter 100 000 kr i projektmedel för uppdraget.
Landsbygdspartiet oberoende, Norapartiet, Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för avslag samt egna delförslag. 

Avvikelser

En avvikelse inom äldreomsorg och funktionsstöd innebär att något avvikit från hur det ska eller borde vara och en systematisk avvikelsehantering är en del i ledningssystem för kvalitet.
Kommunstyrelsen godkänner sammanställningen av avvikelser inom äldreomsorg och funktionsstöd. för första halvåret 2019. 

Upphandling av servicetjänster

Utkörning av färdiglagad mat till personer är idag en del av hemtjänstens arbete. Om utkörning kan ske på annat sätt kan kommunen spara både tid och pengar. Kommundirektören får därför i uppdrag att ta fram underlag för en upphandling av servicetjänster enligt LOU. Deltagandet ska reserveras till utförare vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning samt missgynnade personer. 

Resursfördelningsmodell för hemtjänsten

Kommunstyrelsen beslutar att införa en resursfördelningsmodell för kommunens hemtjänst, baserad på planerad tid hos brukaren på 65 procent. Ersättningsnivån per timme för år 2020 fastställs till 486 kr. Dessutom får socialchefen i uppdrag att utveckla resursfördelningsmodellen till att omfatta även andra verksamheter som vänder sig till brukarna.
Landsbygdspartiet oberoende, Norapartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Resursfördelningsmodell för SÄBO

Kommunstyrelsen beslutar att införa en resursfördelningsmodell för kommunens omvårdnadspersonal på SÄBO. Efter justering kommer kommunens genomsnitt att vara 0,69 årsarbetare per plats. Konsekvensen blir färre medarbetare i omsorgen och att Tullbackagården lämnar över resurser till Hagby ängar. Socialchefen får också i uppdrag att utveckla resursfördelningsmodellen till att omfatta även andra verksamheter som vänder sig till brukarna.
Landsbygdspartiet oberoende, Norapartiet, Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet reserverar sig. En skriftlig reservation inkommer. 

Markanvisningsavtal Klotstigen

Ett markanvisningsavtal för Klotstigen, Stensnäs, upprättas nu med en extern exploatör. Avtalet gäller till 2020-12-31 och Nora kommun har valt exploatören utifrån kriterierna flest antal hushåll, större variation bland hustyperna samt fler gemensamhetsytor. Kommunstyrelsen beslutar. 

Bredband i kommunen

Kommundirektören får i uppdrag att arbeta fram en strategi för bredbandstäckning i Nora kommun, så att utbyggnad sker. 

Översyn av turismverksamheten

Kommunstyrelsen beslutar att kommunens turismverksamhet ska effektiviseras och anpassas till framtida ekonomiska ramar. Budgeten minskas redan under år 2019, samverkan med näringslivsarbetet ska öka, möjligheterna för samlokalisering med andra kommunala verksamheter ska utredas, kommunens turistbyråverksamhet ska tydliggöras i relation till Destination Bergslagen och en ny digital och fysisk struktur för turistinformationen ska utredas.
Verksamhetschefen för tillväxt och utveckling får uppdraget och ska senast 31 mars 2020 redovisa i samhällsbyggnadsutskottet. 

Nya busshållplatser

Busshållplatserna vid Soltunet och Älvtorpsvägen vid Circle K behöver flyttas samtidigt som hållplatsen vid övre Hitorp behöver tillgänglighetsanpassas. Samtliga hållplatser ligger vid kommunala gator och kommunen kan söka bidrag för halva kostnaden.
Kommunstyrelsen beslutar att påbörja projekteringen. 

Ny ledamot

Ulla Bergström (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot och vice ordförande i ledningsutskottet samt som ledamot i barn- och ungdomsutskottet: Som ny ledamot och ny vice ordförande i ledningsutskottet samt som ny ledamot i barn- och ungdomsutskottet väljs Margareta Eriksson (S) med Ulla Bergström som ersättare i barn- och ungdomsutskottet.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-10-28