Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

KS-sammanträde 2020-02-12

Barnkonventionen

1 januari 2020 blev FNs konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, en del av svensk lag. Kommunstyrelsen antar nu en övergripande strategi för implementering av Barnkonventionen, att gälla inom samtliga verksamheter inom Nora kommun.

Arbetsmiljöpolicy

Kommunstyrelsen antar förslaget till arbetsmiljöpolicy för Nora kommun.

Firmatecknare och borgensförbindelser

Firmatecknare och undertecknare av borgensförbindelser för Nora kommun har utsetts: två i förening, en förtroendevald och en tjänsteperson, att teckna kommunens firma.

Detaljplan för Stensnäs 3

Ytterligare 100 000 kr avsätts ut kommunstyrelsens oförutsedda medel för detaljplan för Stensnäs 3. Beslutet kompletterar tidigare beslut.

Stöd till Säker digital kommunikation

Kommunstyrelsen beslutar att Nora kommun ställer sig bakom utvecklingen av digital kommunikation för offentlig sektor, drivet i projektet Säker digital kommunikation, samt avsätter 10 000 kr för deltagande i projektet.

Upprustning av Norvalla

IFK Nora ansöker om delfinansiering för upprustning av Norvalla, så att anläggningen motsvarar Svenska Friidrottsförbundets minimikrav. En upprustning skulle medföra ökad tillgänglighet och kvalitet. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma till ledningsutskottet med en kostnadsberäkning.

Uppdrag lokalförsörjningsplan kultur, fritid och idrott

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan över anläggningar inom området kultur, fritid och idrott. Helhetssyn och en långsiktig strategi ska vara styrande. Redovisning ska ske under året.

Drift av isbaneanläggningen

Kommunstyrelsen beslutar att utifrån idag kända fakta inte överta ägande och drift av isbaneanläggningen Danfo arena. Ärendet beslutas kommunfullmäktige och under tiden däremellan kommer det att beredas ytterligare.

Servitutsavtal för fjärrvärme

Under förutsättning att det finns erforderliga miljötillstånd godkänner kommunstyrelsen markanvisningsavtalet för en fjärrvärmeledning mellan Pershyttans industriområde och fastigheten Bryggeriet 3.

Medfinansiering av cirkulationsplats

Nora kommun kommer att lämna in en ansökan om medfinansiering för en ny cirkulationsplats utmed Storgatan, väg 762. Korsningen mellan Storgatan och infarten till ICA, Windahls mm är olycksdrabbad och hastighetsbegränsningen respekteras inte i tillräcklig grad. En rondell beräknas både sakta ner hastigheten och ge säkrare på- och avfarter. Kostnaden beräknas till 4 miljoner kr varav Nora kommuns kostnad skulle uppgå till halva beloppet.
Landsbygdspartiet oberoende reserverar sig mot beslutet.

Revisionsbolag

Kommunstyrelsen föreslår att Nora kommun väljer så kallat byråval, med KPMG AB, som revisor i tre stiftelser: Stadrafonden brukspatron Carl Eb Carlssons minne, Nora kommuns skolsamfond samt Nora kommuns sociala samfond.
Kommunfullmäktige beslutar.

Personval

Till styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget nomineras Håkan Kangert (M), Margareta Eriksson (S), Pia-Maria Johansson (LPo).

Som ny ersättare i ledningsutskottet utses John Sundell (KD)

Som ny ledamot i barn- och ungdomsutskottet utses Jan Rylander (Np)

Som ny ersättare i kommunala handikapprådet utses Jan Rylander (Np)

Som ledamöter i Tursam utses kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören med chefen för tillväxt och utveckling som suppleant.

Detaljplan för kv Rosen

I kvarteret Rosen planeras byggnation av vård- och omsorgsboende i anslutning till den befintliga vårdcentralen. Förslaget till detaljplan för kvarteret Rosen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan och kommunstyrelsen föreslår därför att detaljplanen antas.
Kommunfullmäktige beslutar.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2020-02-13