Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

KS-sammanträde 2020-10-07

Kort sammanfattning av kommunstyrelsens beslut

Planer och policyn

Informationssäkerhetspolicyn redovisar kommunens övergripande mål och inriktning med informationssäkerhet och personuppgiftshantering samt hur ansvar fördelas.
Kommunfullmäktige föreslås besluta om en informationssäkerhetspolicy som gäller till och med 1 juni 2023. Riktlinjer som konkretiserar informationssäkerhetspolicyn tas fram av förvaltningen.
Landsbygdspartiet oberoende, Sverigedemokraterna och Norapartiet reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande.

Dokumenthanteringsplanen för ärenden som hanteras av medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, patientjournaler samt övrig hälso- och sjukvårdsdokumentation revideras och beslutas.

Dokumenthanteringsplanen för Tillväxt och utveckling revideras och beslutas.

Internkontrollplanen för år 2020 beslutas.

Policy för ANDTS – Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel med pengar - föreslås. Kommunfullmäktige beslut.
Landsbygdspartiet oberoende, Sverigedemokraterna och Norapartiet reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande.

Kommuninvest

Den ekonomiska insatsen i Kommuninvest förändras och Nora kommun föreslås ansluta sig till den villkor som nu gäller för tiden fram till 2024. Kommunfullmäktige beslutar.

Delårsrapport

Kommunförvaltningen redovisade delårsrapporten fram till 2020-08-31, med genomgång och redovisning av tillståndet i kommunen samt verksamhetsgenomgång och ekonomisk redovisning för den kommunala organisationen. Delårsrapporten fastställs av kommunfullmäktige

Länstransportplan

Inför kommande revidering av Region Örebro läns länstransportplan avger Nora kommun, tillsammans med Hällefors, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner, en gemensam skrivning.
Kommunfullmäktige beslutar.

Nytt uppdragsdirektiv för Karlsängskolan

Kommunstyrelsen. föreslår nu en reviderad uppdragshandling för Nya Karlsängskolan. Fem miljoner kr avsätts för projektering och ett nytt beslut tas i kommunfullmäktige innan byggnationen kan starta. En särskild projektledare ska tillsättas, en tidplan tas fram och kommunens ledningsutskott bildar styrgrupp under projekteringsfasen.
Landsbygdspartiet oberoende, Sverigedemokraterna och Norapartiet reserverar sig.
Kommunfullmäktige beslutar

Effektivisering inom individ- och familjeomsorg

Tidigare beslut i kommunstyrelsen om besparingar inom individ och familjeomsorgen tas vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Pedagogisk omsorg

Nora kommun upphör med pedagogisk omsorg 1 juli 2021.
Landsbygdspartiet oberoende, Sverigedemokraterna och Norapartiet reserverar sig mot beslutet.

Ersättning till externa utförare

Kommunstyrelsen beslutar om en ersättningsmodell till externa utförare av pedagogisk omsorg. Den exakta ersättningsnivån för år 2021 fastställas tidigast i mitten av december.
Landsbygdspartiet oberoende, Sverigedemokraterna och Norapartiet reserverar sig mot beslutet.

Allaktivitetshuset

Kommunstyrelsen föreslår att aktuella hyresavtalet om Allaktivitetshuset, till mars år 2043, godkänns samtidigt som etapp 2 av Allaktivitetshuset godkänns och budgeten bibehålls som planerat.
Landsbygdspartiet oberoende, Sverigedemokraterna och Norapartiet reserverar sig mot beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar.

Trafik- och cykelplan

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att ta fram en trafIkplan, inklusive gång- och cykelplan. Förslagen har varit ute på remiss och utifrån remissvaren har vissa förändringar gjorts:
• Ny cykellänk längs Hitorpsvägen har tagits bort då cykeltrafIk från Hitorp kan försörjas via befintliga cykelvägar.
• Nytt cykelstråk mellan Striberg och ÅS har lagts till i trafikplanen och prioriterats som nr I i cykelplanen
• Förslaget att stänga av trafiken i Bergslagsgatans norra ände har tagits bort samtidigt som förslaget att skapa ny förbifart i nord/sydlig riktning vid tätorten behålls och ny korsning med Bergslagsgatan tillkommer.
• Alternativ sträckning av norra förbifarten från Plåthammarsbron genom befintligt vägreservat har lagts till.

Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att utreda kostnaderna för en ny vägbro för dubbelriktad trafik med bibehållen cykelväg över Hagbyån där nuvarande Plåthammarsbron finns, samt utreda kostnaderna för att anpassa vägpassagen under järnvägen utefter Hitorpsvägen.
Landsbygdspartiet oberoende, Sverigedemokraterna och Norapartiet reserverar sig mot del av beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar om förslagen till trafikplan.

Förtätning av Nora kommun

Utifrån genomförda analyser och utredningar föreslås Samhällsbyggnadsförvaltningen få i uppdrag att ta fram ett förslag till förtätning och utveckling för Nora kommun.

Bättre framkomlighet

Framkomligheten i Nora innerstad för utryckningsfordon begränsas av båtsläp som parkerats. Samhällsbyggnadsförbundet får därför i uppdrag att föreslå åtgärder för bättre situation för utryckningsfordon och samtidigt förbättra parkeringssituationen för båtsläp, eventuellt också en ny båtiläggningsplats.

Förslag till landsbygdsstrategi på remiss

Förslaget till landsbygdsstrategi skickas på remiss till byalag och bygderåd.

Alntorps ö

En uppföljning och utvärdering av verksamheten på Alntorps ö har genomförts. Den visar på stora svårigheter för entreprenörer att driva café och kiosk. Inriktningen föreslås bli att detta fortsättningsvis drivs i kommunens regi och med hjälp av personal från arbetsmarknadsenheten.
Landsbygdspartiet oberoende, Sverigedemokraterna och Norapartiet reserverar sig mot del av beslutet.

Parboende

Nora kommun förtydligar utformningen av parboende, överflytt av tidigare insatser för medboende, medboendes ansökan om mattjänst samt tillägg om tillåtelse att bruka eventuell tvättmaskin i lägenheten.
Landsbygdspartiet oberoende, Sverigedemokraterna och Norapartiet reserverar sig mot del av beslutet.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-10-08