• Huvudmeny

Detaljplan för del av Älvestorp

Detaljplanen för del av Älvestorp 4:1 (Christinelund) i Nora ställs ut för granskning under perioden 5 juli 2019 – 16 augusti 2019.

Planhandlingar finns tillgängliga mellan 5 juli och 16 augusti tillgängliga på biblioteket i Nora, på Stadsarkitektkontoret, samt digitalt på www.bmb.se/aktuellaplanarbetenlänk till annan webbplats.

Området

Planområdet är beläget sydost om centrala Nora, cirka 100 meter från Norasjöns sydvästra strand. Området avgränsas i söder av Seefrieds väg, i öst av en mindre grusväg, i väst av fastigheten Älvestorp 6:2 och i norr av ett skogsområde.

Syftet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av friliggande villor och radhus inom del av fastigheten Älvestorp 4:1. Området är utpekat som utvecklingsområde för bostäder i Nora kommuns översiktsplan.

Granskning hålls 5 juli 2019 – 16 augusti 2019 och syftar till att få fram kompletterande uppgifter/synpunkter.

Synpunkter på förslaget sändes till info@sb-bergslagen.se, ange i ämnesraden ”Diarienummer S-2017-754”, eller till Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg. Eventuella synpunkter måste ha inkommit till stadsarkitektkontoret senast den 16 augusti 2019.

Synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn och adress. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen och Nora kommun
Sidan uppdaterad: 2019-07-05

Nyheter