• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Enkelt sätt att registrera otrygghet i vår app

Finns det platser eller miljöer i din kommun där du upplever otrygghet? Berätta var någonstans, i vår gemensamma app för felanmälan hos Samhällsbyggnad Bergslagen.

Däri finns ett val där du enkelt kan registrera om du upplever en plats som otrygg. Det kan vara bristande belysning, hög växtlighet, mörka platser eller rädsla för att utsättas för brott.

De lokala brottsförebyggande råden (BRÅ) i respektive kommun har i uppdrag att samordna lokala insatser för att öka tryggheten och att minska brottsligheten. En del i det arbetet är att använda aktuell lokal statistik. Din registrering tas emot och tillsammans med andra inkomna synpunkter, görs en samlad bedömning av mängden och typen av otrygghet för kommunens och polisens åtgärder i det fortsatta brottsförebyggande arbetet.

Detta är ett utvecklingsarbete i samverkan mellan kommunerna i norra Örebro län, polisen, Samhällsbyggnad Bergslagen och Folkhälsoteamet norra Örebro län.

OBS! det gäller enbart upplevelse av otrygghet, ej akuta brottstillfällen!

Kontakt:

Lokala BRÅ i Ljusnarsberg

Johanna Haaraoja, sammankallande och samordnare

Johanna.Haaraoja@ljusnarsberg.se

Lokala BRÅ i Lindesberg, Hällefors och Nora

Peter Björklund, sammankallande och samordnare

peter.bjorklund@nora.se

Polisen

Stefan Toll, kommunpolis i Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg

stefan.toll@polisen.se

Anderas Pettersson, kommunpolis i Hällefors

Andreas.pettersson@polisen.se

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad:

Nyheter