• Huvudmeny

Stadgar och protokoll

Stadgar för Nora kommuns personalförening,
bildad den 23 januari 2002  
Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 27 februari 2007 (§ 9)

Allmänna bestämmelser

 

§ 1  Ändamål

Personalföreningens ändamål är att genom aktiviteter av olika slag och på annat sätt främja anställdas, förtroendevaldas och pensionärers möjligheter till motion, rekreation och annan verksamhet för att därmed öka såväl det fysiska, psykiska som sociala välbefinnandet hos medlemmarna.
Personalföreningen ska vara fackligt och politiskt neutral  
§ 2 Sammansättning
Personalföreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar

§ 3 Verksamhet

Personalföreningens verksamhet organiseras genom:

 • Årsmöte
 • Styrelse
 • Sektioner
 • Arbetsplatsombud

 § 4 Firmateckning

Personalföreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår

Personalföreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr o m den 1 januari t o m den 31 december.  
§ 6 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna ska i stället avgöras i enlighet med vad som anges i § 29.

§ 7 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.  
§ 8 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Vid upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar tillfalla Nora kommun och föreningens handlingar mm tillfalla Nora kommuns arkiv.

Föreningens medlemmar

 § 9 Medlemskap

Medlemskap i personalföreningen kan sökas av fast anställda, visstidsanställda, förtroendevalda samt pensionärer som avlönas eller får pension från Nora kommun, Nora kommuns bolag eller kommunalförbund som kommunen är medlem i eller person som tidigare varit anställd i Nora kommun men som på grund av långvarig sjukdom ej längre kan arbeta och dessutom uppbär ersättning i form av sjukbidrag från Försäkringskassan.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen.
I beslutet ska skälen för avslag redovisas. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.  
§ 10 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för det gångna verksamhetsåret  får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
Medlemskap upphör automatiskt i samband med uppsägning av tjänst eller förtroendeuppdrag i Nora kommun och Nora kommuns bolag från och med det datum som anställningen eller förtroendeuppdraget upphör.
Medlem som lämnat föreningen kan ej återkräva tidigare inbetald medlemsavgift eller del av medlemsavgift för innevarande verksamhetsår.
 

§ 11 Uteslutning mm

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Beslut om uteslutning ska fattas av föreningens styrelse.
    

§ 12 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • ska betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

Årsmötet, extra årsmöte och medlemsmöte

 § 13 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet skickas till medlemmarna och arbetsplatsombud. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.  
§ 14 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
 

§ 15 Rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt

Medlem som har betalat medlemsavgift har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

§ 16 Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
 

§ 17 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i § 7 och  § 8 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 18 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.
 

§ 19  Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en   ska utses till sammankallande.
13.Övriga frågor.
Beslut  i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§ 20 Extra årsmöte och medlemsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte och medlemsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska skickas till medlemmarna och arbetsplatsombuden senast sju dagar före mötet. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 15 och § 16.

Valberedningen

 

§ 21 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av sammankallande och fyra övriga ledamöter valda av årsmötet.
Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen ska senast fem veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast en vecka före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag eller var förslaget finns tillgängligt.
 

Revisorer

 

§ 22 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmöte, styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
 

Styrelsen

 

§ 23 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter samt tre ersättare. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder ersättare enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder ersättare i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.
 

§ 24 Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 22 §, och
 • förbereda årsmöte.

 
Ordföranden är föreningens officiella representant.
Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.
Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren ska

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
 • se till att fattade beslut har verkställts,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören ska

 • föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
 • se till att föreningen söker bidrag ifrån Nora kommun och andra eventuella bidragsgivare
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra inventarieförteckning
 • se till att föreningens medlemmar i föreningens verksamhet och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

§ 25 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet  ledamöter har begärt det. 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.
 

§ 26 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Sektioner

§ 27 Sektioner och sektionsledare

För delar av personalföreningens verksamhet kan sektioner bildas. Beslut om att inrätta sektioner fattas av styrelsen som också utser ansvarig sektionsledare. Sektionsledaren ansvarar för sektionens verksamhet och ansvarar dessutom för att rapportera till styrelse och årsmöte om sektionens verksamhet.
Beslut om att lägga ned sektion fattas av styrelsen.
 
Arbetsplatsombud
 

§ 28  Arbetsplatsombud

Personalföreningens strävan är att arbetsplatsombud ska finnas på varje arbetsställe. Arbetsplatsombudets uppgift är att fungera som en länk mellan personalföreningens medlemmar och styrelse.

Tvist

 

§ 29 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

Syftet

Syftet med personalföreningen är att stärka självkänslan hos individen och att öka sammanhållningen bland kommunens anställda. Detta kan ske med motion eller andra kulturella yttringar som t ex teater, film och konst.
 

Aktivt medlemskap

För att bli medlem måste man anmäla sitt intresse. Medlemmen ska också betala en medlemsavgift av symbolisk karaktär. Tanken med detta är att öka medlemmarnas engagemang i föreningen.
 

Ekonomiskt självstyre

Föreningen ska ha en egen budget som inte är kopplad till kommunens räkenskaper. Kommunen bör bistå ekonomiskt med förslagsvis 2 x medlemsavgiften per medlem som i sin tur beslutas av årsmötet.

Informationsägare: Personalföreningen Nora kommun
Sidan uppdaterad: 2017-02-28