• Huvudmeny

Policyn, strategier och planer

Policyn, strategier och planer som rör Nora kommun beslutas av kommunfullmäktige. I Planer och styrdokument för Nora kommun redovisas kommunens besluts- och dokumentstruktur.

Policyn

En policy anger kommunens allmänna förhållningssätt till något, vilka värderingar och grunder som ska styra arbetet inom avgränsade områden. Policyn är kortfattade och konkretiseras i andra styrdokument.
Policyn antas av kommunfullmäktige.

IT-säkerhetspolicy
Kommunikationspolicy
Pensionspolicy
Policy mot kränkande särbehandling
Policy sociala medier
Policy rökfri arbetstid
Rehabiliteringspolicy
Rekryteringspolicy
Representationspolicy
Telefonpolicy
Upphandlingspolicy

Strategier och planer

En strategi eller plan anger inriktning, vägledning och prioriteringar som är kommunövergripande. Planer och strategier anger hur verksamheterna ska agera för att nå ett visst resultat, men inte konkreta åtgärder och aktiviteter. Dessa ingår istället i kompletterande riktlinjer, regler eller rutiner.
Strategier och planer antas av kommunfullmäktige.

Biblioteksplanöppnas i nytt fönster
Bostadsförsörjningsplanöppnas i nytt fönster
Dokumenthanteringsplaner
Etnisk mångfaldsplan
Grafisk handbok
IT-strategi
Jämställdhetsplan
Handlingsplan mot kränkande särbehandling
Handlingsplan sexuella trakasserier
Handlingsplan våld i nära relationer
Krishanteringsplan
Kriskommunikationsplan
Kostpolitiskt program
Pandemiplan
Plan för personer med funktionsnedsättning
Riktlinjer för styrdokument, Nora kommun
Översiktsplan och planer som hör samman med byggande

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-09-11