• Huvudmeny

Kommunövergripande krisplaner

Planer för skydd och säkerhet som kommunen är skyldig att ha enligt lag.

Strategi för krisberedskap

Kommunen har ansvar för sina medborgare och det gäller även vid en större inträffad olycka eller katastrof. Vid en situation där viktiga samhällsfunktioner slås ut ska kommunen ändå kunna leda och organisera sina verksamheter.

Kriskommunikationsplanens syfte

Kriskommunikationsplanen riktar sig i först hand till centrala krisledningsgruppen och kompletterar Krishanteringsplanen.

Vid extraordinära händelser har kommunens krisledningsgrupp det övergripande ansvaret för kommunens information. Har krisledningsnämnden trätt i kraft ska nämnden kontinuerligt
hållas informerad. Eventuella beslut som nämnden tar ska sammanställas och lämnas till kommunfullmäktige.

Handlingsprogram om skydd mot olyckor

I Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och i Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) regleras vilka skyldigheter den enskilde, kommunen och staten har att förebygga olyckshändelser och begränsa skador efter olyckshändelser. Lagens syfte är:
…”att färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras”.
Enligt ovanstående lag ska kommunen upprätta ett handlingsprogram som beskriver den förebyggande verksamheten samt vilken förmåga kommunen har att utföra räddningsinsatser. Handlingsprogrammet som Nerikes Brandkår tar fram avgränsar sig till att beskriva enbart Nerikes Brandkårs uppgifter utifrån Lagen om skydd mot olyckor samt förbundsordningen.

Pandemiplan

Sverige har tidigare haft ett antal pandemier såsom Spanska sjukan, Asiaten och Hong Kong influensan. Kommunen har en övergripande pandemiplan som beskriver vad en pandemi är och hur kommunens verksamheter kan  hantera den. Dessutom har socialförvaltningen en epidemiberedskapsplan, pandemiplanen.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-01-08