• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Kommunens kris­­organisation

Kommunens krisorganisation består av en krisledningsstab

Vid en extraordinär händelse är händelse­förloppet oftast mycket snabbt och det är svårt att överblicka situationen. I och med detta krävs det att den kommunala organisationen tar snabba beslut, särskilt i krisens inledningsskede.

Kris­ledning­nämnden

Vid en extraordinär händelse är krisledningsnämnden den politiska ledningsgruppen i kommunen och består av kommunstyrelsens ledningsutskott. Som adjungerad ingår även kommundirektören samt en sekreterare som fortlöpande för protokoll över alla beslut och vidtagna åtgärder.

Nämnden har det övergripande ansvaret för att samordna kommunens resurser för att stödja räddningstjänsten, för att upprätthålla livsviktig försörjning samt för att upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna under en extraordinär händelse. Nämnden har också de samlade politiska beslutsbefogenheterna samt ansvaret för prioriteringar, extraordinära resurser och informationen.

Krisledningsnämndens protokoll Öppnas i nytt fönster.

Kris­lednings­staben

Kommundirektören ansvarar för och leder kommunens krishantering med hänsyn till samhällsstörningens art och omfattning. Till stöd för kommundirektören organiseras krisledningsstaben.

Krisledningsstaben organiseras utifrån samhällsstörningens art och omfattning samt tillbuds stående stabsresurser och leds av en stabschef.

Krisledningsstabens uppgift är att leda kommunens operativa arbete med hänsyn till samhällsstörningens art och omfattning. I krisledningsstaben ingår de funktioner som bedöms nödvändiga. För att effektivisera det operativa arbetet har olika funktioner fastställts som förtydligar de grundläggande stabsfunktionerna. Andra kompetenser kan vid behov knytas till staben för särskilda uppgifter.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: