Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Utredningar på remiss

Trafikutredning, cykelutredning samt parkeringsutredning är utredningar inom trafikområdet som lämnats över till allmänheten för synpunkter till 20 juni.

Här finner du respektive utredning:
Trafikutredning Nora tätort, pdf
Cykelutredning för Nora kommun, pdf
Parkeringsutredning, pdf

Utredningar kring trafik, cykel och parkering på remiss

2017 års översiktsplan för Nora kommun, den nya nationella strategin för cykeltrafik samt en allmän diskussion kring bristen på parkeringsplatser i centrum – sammantaget har det lett till att Nora kommun nu presenterar tre utredningar inom trafikområdet med samma diarienummer, KA 2017-686:

  • Trafikutredning Nora tätort
  • Cykelutredning för Nora kommun, remissversion
  • Parkeringsutredning Nora tätort

Trafikutredning Nora tätort
För Nora kommun är det viktigt att säkerställa ett snabbt, effektivt och hållbart resande för att kunna utveckla hela kommunen och ge attraktivitet i boendet. Utredningen lyfter bland annat fram ett förslag till hur genomfartstrafiken i nord-sydlig riktning ska hanteras i framtiden.

Cykelutredning för Nora kommun, remissversion
I ett lokalt perspektiv är det viktigt att inom tätorterna utveckla de hållbara transportslagen gång-, cykel och kollektivtrafik för att kunna tillgodose en bra tillgänglighet i trafiksystemet. En separat cykelutredning presenterar förslag till förbättringar för den som går och cyklar i Nora.

Parkeringsutredning Nora tätort
Stor hänsyn måste tas till Noras unika stadsbyggnad som inte bör belastas med för mycket personbilstrafik samtidigt som kraven på tillgänglighet måste beaktas. En särskild parkeringsutredning kompletterar därför problematiken gällande parkering i centrala delar av Nora.

Tillfälle att lämna synpunkter
Nora kommun bereder nu er tillfälle att lämna synpunkter på ovan nämnda utredningar, med senaste inlämning 20 juni 2019. Synpunkter lämnas via epost till nora.kommun@nora.se eller postadress Nora kommun, 713 80 Nora., 713 80 Norakommun, 713 80 Nora
Det bör tydligt framgå vilken utredning samt sida och eventuell rubrik som synpunkterna tar sin utgångspunkt i.

Dokumentens tillgänglighet
Dokumenten finns tillgängliga som länkar överst på denna sida samt på biblioteket i Nora.

Isabell Landström,
Kommundirektör

 Separat sändlista

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-05-13