Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny
Järnvägsstationen i Nora numera Turistbyrå

Länspendel

Nora kommun arbetar sedan flera år, tillsammans med länets kommuner och regionförbundet för att åstadkomma persontrafik på järnväg längs sträckan Nora-Laxå. En sådan förbindelse skulle halvera restiden med kollektivtrafik mellan Nora och Örebro.

Trafikverket genomförde en förstudie av projektet som vara klart 2011.

Förstudie för länspendel

Dagligen arbetspendlar ca 1200 personer i bägge riktningarna Örebro-Nora. Till detta skall läggas ca 400 studenter som genomför gymnasieutbildning och högskolestudier i Örebro. En modern tågförbindelse till Örebro skulle möjliggöra snabba transporter i hela länet och vidare ut i Mälardalen och Stockholm. Att snabbt kunna ta sig till Stockholm är något som lokala företagare prioriterar mycket högt. Det innebär också att regionens attraktionskraft för nya företagsetableringar ökar. Möjligheten för företagen att rekrytera kvalificerad arbetskraft med spetskompetens ökar markant. Forskning visar även att arbetsmarknadsutbudet ökar för kvinnor när pendlingsmöjligheterna ökar. Länspendeln kommer att medverka till en regionförstoring på ett sätt som inget annat infrastrukturprojekt i vårt område kan uppvisa. Banverket Projektering presenterade i sin utredning beräkningar som visar att Länspendeln har en högre samhällsekonomisk nytta än många redan genomförda järnvägsprojekt.Det är därför mycket glädjande att Trafikverket genomfört en förstudie som hela länet står bakom.

Informationsägare: Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret
Sidan uppdaterad: 2019-11-14